Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2013 19:35

Οι ΑΧΕΠΑ Κοζάνης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η 1η Σεπτεμβρίου καθορίστηκε από τους Βυζαντινούς χρόνους ως η Αρχή της Ινδίκτου δηλαδή του εκκλησιαστικού έτους ενώ κατά τα τελευταία χρόνια συνεορτάζεται, μετά από πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ημέρα του Περιβάλλοντος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και συνά-ντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσσης κ. Ελπιδοφόρο, διευθυντή της Σχολής, και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επαναλειτουργία Σχολής και τη δημι-ουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή συνεδρίων και φιλοξενία συνέ-δρων, καθώς και για το ρόλο της Αδελφότητας της ΑΧΕΠΑ στην πραγματοποίηση του έργου αυτού.
Το τμήμα της ΑΧΕΠΑ Κοζάνης, συνεισέφερε, όπως και το σύνολο των Τμημάτων σε Ευρώπη και Αμερική, στη επικείμενη δωρεά προς το Πατριαρχείο, με σκοπό την αγο-ρά ενός ηλεκτρικού αμαξιδίου, που θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του Πατ-ριάρχη κατά τις επισκέψεις του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, καθώς απαγορεύε-ται η χρήση συμβατικών οχημάτων.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης της εξαμελούς αντιπροσωπείας μελών του Προεδρείου της Περιφέρειας 25 ΑΧΕΠΑ Ελλάδας, περιλάμβανε μεταξύ άλλων, συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, μέλη του τοπικού τμήματος της ΑΧΕΠΑ, καθώς και θεσμικούς παράγοντες της ελληνικής παροικίας στην Κων-σταντινούπολη. Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ως επιτυχής καθώς συνέβαλε στην περα-ιτέρω ενδυνάμωση των υπαρχόντων δεσμών μεταξύ της ΑΧΕΠΑ και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ενώ πιστεύεται ότι θα αποτελέσει την απαρχή της ανάληψης κοινών δράσεων που αφορούν στα θέματα της Ελληνικής Ομογένειας.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2013 19:41