Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 12:38

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», που υλοποιείται μέσω τουΕ.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) λαμβάνοντας υπόψη τις α) με αρ. πρωτ.11344/29.07.2010, 11345/29.07.2010, 11346/29.07.2010 Αποφάσεις Ένταξης της ΕΥΔ και τη Νο22/22.07.2014απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με βαριές αναπηρίες – συνολικής διάρκειας 250 ωρών (οι οποίες κατανέμονταιστις επιμέρους θεματικές ενότητες) σε διάφορες πόλεις της χώρας (βλ. Παράρτημα 1).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά είναι:
• η παρακολούθηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών,
• η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικέςειδικότητες των υποψηφίων (βλ. Παράρτημα 2),
• η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις,
• η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης,
• η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι θεματικές ενότητες, οι ώρες και οι ειδικότητες ανά θεματική ενότητα:

ΘΕΣΗ Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ (250)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τα πτυχία που καλύπτουν τις παρακάτω ειδικότητες αναφέρονται στο Παράρτημα 2)
1 ΘΕΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
1η Κοινωνικές Δεξιότητες.
Ασκήσεις αυτοεξυπηρέτησης. Ασκήσεις εκμάθησης του χρόνου, διαχείρισης χρήματοςκαι παρακολούθησης της επικαιρότητας. 100 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1 ΘΕΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
2η Πρόγραμμα κίνησης, ευεξίας και προσαρμοσμένου αθλητισμού. 75 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1 ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
3η Ασκήσεις χοροθεραπείας.
Μουσικοθεραπεία / Μουσικοκινητική. Ασκήσεις θεάτρου / Θεατρικό παιχνίδι. 75 - ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις υποψηφίων για μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες, η θέση και οι ώρες αυτής της θεματικής ενότητας θα μεταφερθούν σε άλλη θεματική ενότητα που θα κρίνει ο φορέας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφέρεια ανά φορέα και ανά θεματική ενότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξη τους και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Η σύμβαση των Εκπαιδευτών που θα επιλεγούν θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου.

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία, και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά. 22
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 5
β. Μεταπτυχιακό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 14
γ. Διδακτορικό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 17
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 13 μόρια) 13
α. Μεταπτυχιακό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 11
β. Διδακτορικό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος 13
1.3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία) (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5).
Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση διαρκείας μικρότερη των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ 5
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15
2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία:0,50 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 15. 15
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15
Εργασιακή εμπειρία σε δομές παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία 0,50 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 15.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 20
4.1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση) 3
Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 2
Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 3
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μόνο γλώσσα.
4.2 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση) 2
2
4.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ 15
Βεβαίωση ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ 5
Βεβαίωση Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ 15
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10
5.1 ΑΝΕΡΓΙΑ
Μοριοδοτούνται με μια (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δέκα μονάδες. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100
5.2 ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άτομα με αναπηρία

Γονείς ή αδέλφια ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία

Σε περίπτωση υπαγωγής υποψηφίου σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες, για την προσαύξηση θα ληφθεί υπόψη η κατηγορία με το υψηλότερο ποσοστό και όχι αθροιστικά.

25%

20%
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο Παράρτημα 1 αποτυπώνονται οι φορείς ανά Περιφέρεια στους οποίους θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά τμήματα και οι θέσεις ανά φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν διαθεσιμότητα σε μία (1) Περιφέρεια, για έναν (1) φορέα και μία (1) θεματική ενότητα. Η επιλογή περισσότερων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι εκπαιδευτές δηλώσουν πόλη εκτός του τόπου διαμονής τους, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής ΔΕΝ καλύπτονται από το Έργο.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ΔΕΝμπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τους φορείς στους οποίους είναι εργαζόμενοι.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης) έως5/09/2014ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 18/08/2014 έως 5/09/2014 στη διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελ. Βενιζέλου 236 16341Ηλιούπολη
(Γραμματεία, 2ος όροφος)

Στον φάκελο να αναγράφεται:

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση υποψηφιότητας. Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:

1)τίτλων σπουδών και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, κ.λπ.), τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του παραπάνω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης. Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους.

2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων διδακτικής και εργασιακής εμπειρίας. Η διδακτική και εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης.

3) αποδεικτικών ανεργίας, και αναπηρίας. Η ανεργία αποδεικνύεται με υποβολή κάρτας ανεργίας.Η αναπηρία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Μετά την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.esaea.gr και στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά Περιφέρεια και ανά φορέα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτηση του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στηγραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, στο τηλέφωνο 210 – 9949837,από Δευτέρα 18/8/2014 έως Παρασκευή 5/9/2014 και ώρες 10:00 – 14:00.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 13:00