Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 07:44

Η ΠΟΕΣΥ στη­ρί­ζει την απερ­γία και καλεί στο συλλαλητήριο τους δημοσιογράφους

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) στη­ρί­ζει τη συμ­με­τοχή των Ενώ­σεων – μελών της Ομο­σπον­δίας, ΕΣΗΕΑ

και ΕΣΠΗΤ, μαζί με την ΠΟΣΠΕΡΤ και πολ­λούς άλλους συν­δι­κα­λι­στι­κούς φορείς, στην 24ωρη απερ­γία της ΑΔΕΔΥ, αύριο 7 Απρι­λίου 2016 και καλεί τους συνα­δέλ­φους να πάρουν μέρος μαζικά στη συγκέ­ντρωση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθ­μώ­νος στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την ανα­κοί­νωση της ΕΣΗΕΑ, «η απερ­γία αρχί­ζει στις 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 7 Απρι­λίου 2016 έως τις 06.00 π.μ. της Παρασκευής, 8 Απρι­λίου 2016 και αφορά τους δημο­σιο­γρά­φους και τους διοι­κη­τι­κούς υπαλ­λή­λους που εργά­ζο­νται:
–Σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιο­τη­λε­ο­πτικά και δια­δι­κτυακά) του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.
–Στην ΕΡΤ, στο ΑΜΠΕ, στους δημο­τι­κούς ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς, στη Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νίας και στα Γρα­φεία Τύπου.
Διεκ­δι­κούμε την αυτο­νο­μία των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων του κλά­δου και τη δια­σφά­λιση των πόρων τους.
Απερ­γούμε μαζί με όλη την κοι­νω­νία, τους άνερ­γους, τους εργα­ζό­με­νους, τους απλή­ρω­τους και τους συντα­ξιού­χους, απέ­να­ντι στα μνη­μό­νια που:
–Φτωχοποιούν την ελλη­νική κοι­νω­νία.
–Ανα­τρέ­πουν ασφα­λι­στικά και εργα­σιακά δικαιώ­ματα.
–Δια­λύ­ουν τον κοι­νω­νικό ιστό και προ­σπα­θούν να χει­ρα­γω­γή­σουν την ενη­μέ­ρωση.
Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.
Οι δημο­σιο­γρά­φοι απαι­τούμε:
–Κανό­νες δια­φά­νειας στην αδειο­δό­τηση και λει­τουρ­γία των ΜΜΕ και δηλώ­νουμε ότι είμα­στε αντί­θε­τοι στη συγκέ­ντρωση των ΜΜΕ, είτε αυτό εξυ­πη­ρε­τεί την πολι­τική εξου­σία είτε επι­χει­ρη­μα­τικά συμ­φέ­ρο­ντα.
–Συλλογικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την ανε­ξαρ­τη­σία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και της Ενη­μέ­ρω­σης.
Στη διάρ­κεια της απερ­γίας η ΕΣΗΕΑ σε συνεν­νό­ηση με την ΠΟΣΠΕΡΤ θα επι­τρέ­ψουν:
–Τη μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τα ραδιό­φωνα στις 13:15–13:30.
–Τη μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς στις 20:00–20:15.
Την ώρα των συγκε­κρι­μέ­νων μετα­δό­σεων έχουν τη δυνα­τό­τητα για απερ­γιακό δελ­τίο τα ειδη­σε­ο­γρα­φικά sites και οι ηλε­κτρο­νι­κές εκδό­σεις των εφη­με­ρί­δων (πολι­τι­κών, οικο­νο­μι­κών και αθλη­τι­κών), όπως και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή­σεων για ροή ειδή­σεων σε αυτό το 15λεπτο.
Η κάλυψη των θεμά­των, η μετά­δοση και οι αναρ­τή­σεις θα γίνουν σε αυτά τα απερ­γιακά δελ­τία, ΜΟΝΟ από το απο­λύ­τως απα­ραί­τητο συντα­κτικό και τεχνικό προ­σω­πικό και από τους συνα­δέλ­φους, που καλύ­πτουν τα εργα­τικά θέματα.
Οι δημο­σιο­γρά­φοι, που θα απα­σχο­λη­θούν, θα αναγ­γελ­θούν στην απερ­γιακή επι­τροπή της Ένω­σης εκ των προ­τέ­ρων, από τους εκπρο­σώ­πους της ΕΣΗΕΑ σε κάθε ΜΜΕ ή τους υπεύ­θυ­νους των δελ­τίων».
Παράλληλα υπεν­θυ­μί­ζε­ται η ειλημ­μένη ομό­φωνη από­φαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, στις 27 Φεβρουαρίου, για κήρυξη απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σεων του κλά­δου για το ασφα­λι­στικό.
Η ΠΟΕΣΥ, οι Ενώ­σεις – μέλη της και όλα τα σωμα­τεία του χώρου της Ενη­μέ­ρω­σης, απαι­τούμε:
• Τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης.
• Τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρους χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης.
Ταυτόχρονα, κατα­δι­κά­ζουμε κάθε προ­σπά­θεια για την κατάρ­γηση της αυτο­νο­μίας και αυτο­τέ­λειας των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, της δήμευ­σης των απο­θε­μα­τι­κών τους και την κατάρ­γηση του βασι­κού τους εσό­δου, του αγγε­λιο­σή­μου και φυσικά δεν πρέ­πει να πάψει να χρη­μα­το­δο­τεί το ασφα­λι­στικό των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο.
Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 07:46