Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 12:26

Η δήλωση του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλου της ΔΕΗ Α.Ε. Ε.Παναγιωτάκη για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 συμπεριλαμβανομένης και της ΑΔΜΗΕ

«Καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τόσο του Ομίλου ΔΕΗ, όσο και της Mητρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα η ΔΕΗ Α.Ε. το 2016 σημείωσε, σημαντικά κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών το 2015.
Την ίδια περίοδο μειώθηκε το καθαρό χρέος του Ομίλου κατά €262 εκατ. και αυξήθηκαν οι επενδύσεις κατά € 114 εκατ.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά κατά τουλάχιστον € 250 εκατ. από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες, όπως η επιβάρυνση για τα ελλείμματα στην αγορά τα έτη 2011 και 2012 από τη γνωστή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις της αποχώρησης προμηθευτών από την αγορά, η
αναθεώρηση των τιμών Φυσικού Αερίου για τα έτη 2012-2015 συνεπεία δυσμενούς για τη ΔΕΠΑ διαιτητικής απόφασης σε διαφορά με την τουρκική BOTAS, η κάλυψη των
ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ που επιβλήθηκε με το Ν. 4416/2016, η ζημία από τις δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας στο πλαίσιο των ΝΟΜΕ, η επιβάρυνση της ΔΕΗ υπέρ
των ιδιωτών παραγωγών από τον προσωρινό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας (γνωστό ως ΑΔΙ), και τέλος το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το κόστος των οποίων, στο μέρος που αφορά την αγορά επωμίζεται μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, ενώ σημαντικό μέρος επωμίζονται οι καταναλωτές.

Ωστόσο η κερδοφορία της Μητρικής Εταιρείας επηρεάστηκε θετικά κατά € 92,9 εκατ. από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ποσό το οποίο θα εισπραχθεί το 2017.
Οι ανωτέρω επιδόσεις προήλθαν πρωτίστως από τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία της επιτυχίας που σημείωσε το πρόγραμμα διακανονισμού
των οφειλών που υποστηρίχθηκε σημαντικά από την έκπτωση επιβράβευσης των συνεπών πελατών. Προήλθαν ακόμη από τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος και τη συγκράτηση άλλων λειτουργικών δαπανών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί η μεγάλη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 23% περίπου σε σχέση με το 2015, η οποία κινήθηκε στα ιστορικά χαμηλά, με αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία αλλά και στη ρευστότητα της Μητρικής εταιρείας.


Το 2016 το μέσο ετήσιο μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώθηκε σε σχέση με το 2015 κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, μείωση μικρότερη από τις προβλέψεις του Ν. 4389/2016 στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές της χώρας. Συνακόλουθα και σε συνδυασμό με τις εκπτωτικές πολιτικές ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με το 2015 και
ανήλθε στα € 5.257,1 εκατ.

Σημαντικότερο πρόβλημα για τη ΔΕΗ Α.Ε. αναδεικνύεται στην παρούσα περίοδο η περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα, συνεπεία της οποίας οι υπερήμερες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους πιστωτές της είναι αυξημένες. Το πρόβλημα ρευστότητας, πέρα από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, οφείλεται:
α) σε συγκεκριμένους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν, όπως: η
κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ, η οποία έως το τέλος του 2017 αναμένεται να
επιβαρύνει την εταιρεία πλέον των € 300 εκατ., και τα ΑΔΙ με τα οποία η εταιρεία
επιβαρύνθηκε το 10μήνο, μέχρι και τον 3ο του 2017 κατά € 65 εκατ. περίπου. Στα ανωτέρω
προστίθεται και η επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά € 70 εκατ. τουλάχιστον από την ενεργειακή
κρίση Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.
β) στο γεγονός ότι παρά την επιτυχία του προγράμματος των διακανονισμών ένας 8 σημαντικός αριθμός πελατών αποφεύγουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ενώ και η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών παρουσιάζει υστέρηση. Για την αύξηση της εισπραξιμότητας η εταιρεία πέραν της εντατικοποίησης των συνήθων δράσεων θα
προσφύγει στις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων προσβλέποντας σε σημαντική βελτίωση.

Κατά τις εκτιμήσεις μας λαμβανομένου υπόψη και του ότι το 2017 είναι χρονιά ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας (κυρίως λόγω χρεωλυσίων, τόκων και

Τέλος ενόψη των διαφαινόμενων, με απαίτηση των δανειστών δομικών μέτρων για την επιχείρηση, έχουμε ήδη δρομολογήσει και εργαζόμαστε συστηματικά για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται, ώστε να εκπληρωθεί ο διακηρυγμένος μας στόχος για ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της επέκτασης σε νέες αγορές. Σ' αυτή τη βάση επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε τις θέσεις μας στο επόμενο διάστημα, με την πεποίθηση ότι υπάρχουν ή μπορεί να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για θετική προοπτική».

Πατήστε Συνημμένα αρχεία 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 12:43