Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 13:18

Τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018 Ομίλου ΔΕΗ

Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί για το 2018 από την απόσχιση των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη και για το 2017 από την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Ως εκ τούτου, για λόγους συγκρισιμότητας και για την διευκόλυνση του αναγνώστη, η παρουσίαση και ο σχολιασμός γίνεται επί των αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου Α΄ εξάμηνο 2018 Α΄ εξάμηνο 2017 (*) Δ (%) Κύκλος εργασιών (1) € 2.200,2 εκατ. € 2.359,8 εκατ. -6,8% Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες (2) € 1.915,8 εκατ. € 2.269,8 εκατ. -15,6% EBITDA (**) (3)=(1)-(2) € 284,4 εκατ. € 90,0 εκατ. 216,0% Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 12,9% 3,8% Αποσβέσεις, συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες (5) € 311,3 εκατ. € 339,5 εκατ. -8,3% Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (**) (6)=(3)-(5) (€ 26,9 εκατ.) (€ 249,5 εκατ.) -89,2%

βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου με συνυπολογισμό εφάπαξ επιπτώσεων Εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (7) € 151,2 εκατ. - EBITDA (με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (8)=(1)-(2)-(7) € 133,2 εκατ. € 90.0 εκατ. 48,0% Περιθώριο EBITDA (9)=(8)/(1) 6,1% 3,8% Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (10) = (8)-(5) (€ 178,1 εκατ.) (€ 249,5) εκατ. -28,6% Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (11) (€ 183,8 εκατ.) (€ 41,4 εκατ.) 344,0% (*) Αναμορφωμένα μεγέθη σύμφωνα με τη Σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2018. (**) Χωρίς εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους € 151,2 εκατ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Παράρτημα) Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε €284,4 εκατ., αυξημένα κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 80,1 εκατ., στη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 15,3 εκατ. και των ελεγχόμενων δαπανών κατά € 10,4 εκατ., καθώς και στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με το 2017 κατά € 62,2 εκατ. Η χρέωση αυτή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα (€ 108,2 εκατ.), επιβαρύνοντας ανάλογα τη ΔΕΗ Α.Ε., κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πλεόνασμα στον εν λόγω λογαριασμό - στον οποίο εισφέρει κατά κύριο λόγο η ΔΕΗ - λόγω αύξησης της τιμής CO2, η οποία επιβάρυνε την αντίστοιχη δαπάνη της ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο κατά € 46,3 εκατ. (ή κατά € 52,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη). Χαλκοκονδύλη 32, 104 32 Αθήνα, Web: www .dei.gr Πληροφορίες Γραφείο Τύπου: +30 210 529 3074, +30 210 523 7129, +30 210 529 3404 Επιπλέον, η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» αυξήθηκε κατά €20,2 εκατ., σε € 45,7 εκατ., επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ. Σε επίπεδο προ φόρων λειτουργικών αποτελεσμάτων, καταγράφεται περιορισμός των ζημιών σε € 26,9 εκατ. από € 249,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017. Σημειώνεται ότι στο α΄ εξάμηνο του 2018 διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους €151,2 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ επίπτωση της πρόβλεψης αυτής, το EBITDAτου α΄ εξαμήνου του 2018 διαμορφώθηκε σε € 133,2 εκατ. έναντι € 90 εκατ. πέρυσι, ενώ σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 178,1 εκατ. έναντι ζημιών € 249,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017. Τέλος, στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες που αφορούν στην δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», έχει ενσωματωθεί απομείωση ύψους € 240,6 εκατ. που αφορά στην αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο νέες Θυγατρικές Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018, ώστε η καθαρή αξία των Διακρατούμενων προς Πώληση στοιχείων Ενεργητικού να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους μετά την αφαίρεση των εξόδων για την πώλησή τους. Η αποτίμηση δεν έλαβε υπόψη έσοδα από Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) διότι επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί σχετικός μηχανισμός ανάκτησης κόστους. Εάν υφίστατο τέτοιος μηχανισμός με ισχύ από τα μέσα του 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τιμή € 39.000 / MW για το σύνολο της ζωής των μονάδων παραγωγής των δύο θυγατρικών, τότε η απομείωση θα περιοριζόταν σε € 98 εκατ. Έσοδα Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 κατά € 159,6 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € .200,2 εκατ. έναντι € 2.359,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 13:21