Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 05 Μαϊος 2020 08:19

ΑΝΚΟ: Εγκρίθηκαν έργα Leader συνολικού ύψους 7,7 εκ €

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων

(κατά  την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση), στη συνεδρίασή της με α/α: 16/29-4-2020, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος δεν διαφοροποιείται από τον προσωρινό πίνακα καθόσον δεν επήλθε καμία μεταβολή, είτε από τη διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε από την διαδικασία των ενστάσεων.

Αποφάσισε παράλληλα για τη μεταφορά ποσών από υποδράσεις που εκδηλώθηκε μικρότερο ενδιαφέρον σε άλλες που η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ξεπερνά την αρχική κατανομή, ώστε να ενταχθούν επιπλέον προτάσεις, καθώς και για την υποβολή αιτήματος Υπερδέσμευσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 3.616,470,61€ προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, δεδομένου ότι το ποσό της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης δεν επαρκεί για την ένταξη του συνόλου των προτάσεων.

Επισημαίνεται ότι από τις 81 υποβληθείσες προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας δαπάνης 8,5 εκ., οι 74 είναι παραδεκτές με συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 7,7 εκ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Μαϊος 2020 08:32