Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 23:44

Ανοικτή Επιστολή - Προτάσεις για την Υπερχρέωση | της Χαράς Μαρτζούκου*

Ανοικτή Επιστολή – Προτάσεις για την Υπερχρέωση 

 οι προτάσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και γενικότερα οι «αλλαγές» που ζητάει το τραπεζικό lobby, σχετικά με τα ισχύοντα για την υπερχρέωση φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων αναδεικνύει σε μείζονα την ανάγκη συσπείρωσης

όλων μας, για τεκμηριωμένη «αντίσταση», με διττό στόχο, αφενός την προάσπιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και τον σχεδιασμό εκείνων των τροποποιήσεων, οι οποίες θα επαναφέρουν στο προσκήνιο την βούληση του νομοθέτη και αφετέρου την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του πλαισίου εφαρμογής του.

Ο σχεδιασμός, στο θεσμικό πλαίσιο, δέον όπως αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα:

  • Στρατηγικός επαναπροσδιορισμός τής βούλησης του νομοθέτη, η οποία αποσκοπεί στην επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, η οποία προϋποθέτει την εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί ν’ αποπληρώσει (οικονομική ελευθερία).

Τα δικαιώματα των δανειστών δεν επιτρέπεται ν’ ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος, το οποίο εξυπηρετείται από την επανένταξη των υπερχρεωμένων οφειλετών, στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εγγύηση της νομιμότητας, ο νομοθέτης περιβάλλει τη διαδικασία, αυτή, με το κύρος της εκούσιας δικαιοδοσίας, συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν πρέπει, επ’ ουδενί, ν’ απολεσθεί.

Ως εκ τούτου, οι προτάσεις της ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του τραπεζικού lobby, ως αντικείμενες στον στρατηγικό, αυτό, στόχο, κρίνονται νόμω αβάσιμες και άρα δεν πρέπει να τύχουν καμίας αποδοχής.

Άλλωστε, για παράδειγμα, ο «εξωδικαστικός διακανονισμός», δοκιμάστηκε στην πράξη, από το 2010 έως το 2013 (ν.4161/2013) και απέτυχε παταγωδώς, όπως από το 2013, μέχρι σήμερα αποτυγχάνει, παταγωδώς, η εφαρμογή τού ν. 4224/2013, ο οποίος από Κώδικας οφειλόμενης Δεοντολογίας, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους αντισυμβαλλόμενούς τους, έχει καταντήσει όπλο των δανειστών κατά των δανειοληπτών, καταργώντας, τοις πράγμασι, την βούληση του νομοθέτη και, μάλιστα, ατιμωρητί, μέχρι σήμερα, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εφαρμόζει τα οριζόμενα στην § 4, άρθρου 1, του ν. 4224/2013, βάσει των οποίων: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει: α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δανειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περίπτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων...»Ø     Υπό τον, ως άνω, στρατηγικό προσανατολισμό, της ανακατεύθυνσης, με βάση την βούληση του νομοθέτη, οι θεσμικές αλλαγές θα πρέπει, οπωσδήποτε,  να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:o   Κατάργηση του όρου «μη συνεργάσιμος» δανειολήπτης, εκτός των άλλων και διότι η εφαρμογή του είναι νόμω αβάσιμη.o   Θέσπιση του όρου «μη συνεργάσιμος» πιστωτής, με παράλληλη αφαίρεση των αρμοδιοτήτων § 4, άρθρου 1, του ν. 4224/2013, από την ΤτΕ και ανάθεσή τους στην ΕΓΔΙΧ, μέσω διαμεσολαβητών, εντεταλμένων να ελέγχουν και να πιστοποιούν εάν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας από τους πιστωτές.o  

Αναβάθμιση του ορίου ευλόγων δαπανών διαβίωσης σε αδιαπραγμάτευτη συνθήκη για ρύθμιση οφειλών, εξωδικαστική τε και δικαστική. Πλήρης διαγραφή κάθε οφειλής όταν το διαθέσιμο εισόδημα είναι λιγότερο και/ή ισούται με το όριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Το συντομότερο ανέκδοτο, μαύρου χιούμορ των τελευταίων χρόνων ακούγεται από τα χείλη των πληρεξουσίων δικηγόρων των τραπεζών όταν ισχυρίζονται ότι ο υπερχρεωμένος πολίτης, που διαβιεί με μηνιαίο εισόδημα 400,00 ευρώ «διάγει πολυτελή βίο»!!!o   Υποχρεωτική εφαρμογή των οριζομένων στην απόφαση 54/2015 ΤτΕ, με την κατάθεση από τους πιστωτές «Πίνακα κατάταξης-Διανομής Πλειστηριάσματος», συνταχθέν από Συμβολαιογράφο, για τις ανάγκες της ρύθμισης του άρθρου 9, ν. 3869/2010, όπως ισχύει, επί ποινή εξαιρέσεώς τους από τη ρύθμιση. Η κατάθεση θα γίνεται άμα την κοινοποίηση της αιτήσεως του οφειλέτη και όχι κατά τη συζήτηση, όπως σήμερα ισχύει.o   Αυστηρή εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 974 & επόμενα Κ.Πολ.Δ., με έμφαση στα οριζόμενα στα άρθρα 915 & 916 Κ.Πολ.Δ., οι διατάξεις των οποίων, όλως καταχρηστικώς, δεν αναφέρονται, στην, ως άνω, απόφαση 54/2015!o   Δηλαδή, εάν οι πιστωτές επιθυμούν να «πετύχουν» ρύθμιση οφειλών στο ύψος του ποσού που θα ελάμβαναν εάν ενεργούσαν αναγκαστική εκτέλεση, δεν έχουν παρά ν’ αποδεχθούν όλα όσα ο νόμος ορίζει (ν.4335/2015), διότι επιλεκτική εφαρμογή του νόμου δεν χωρεί!!!o   Υποχρεωτική και όχι δυνητική προσέλευση του 51% των πιστωτών στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ν. 4469/2017, ειδικότερα εάν το ποσοστό, αυτό, συγκεντρώνεται σε μία νομική οντότητα.

 Ο σχεδιασμός σ’ επιχειρησιακό επίπεδο, δέον όπως στηριχθεί στα οριζόμενα στο άρθρο 12, ν. 4469/2017, δηλαδή: Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας, η οποία όπως προαναφέρουμε, αποτελεί ασφάλεια και εγγύηση της νομιμότητας και εφόσον ασκηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μεγιστοποιείται η πιθανότητα  προστασίας τής εύρυθμης λειτουργίας τής δικαιοσύνης, γεγονός που δεν συμβαίνει στα Ειρηνοδικεία.  Συγκεκριμένα, άμεση δημιουργία Ειδικού τμήματος, στα Πολυμελή Δικαστήρια τής χώρας. Στο ειδικό, αυτό, τμήμα θα εισάγονται ΟΛΕΣ οι υποθέσεις υπερχρέωσης, με βάση την ισότιμη αντιμετώπιση, όπως οι επιμέρους νόμοι ορίζουν ή θα τροποποιηθούν προς τούτο.Δηλαδή, ο 4469/2017, όπως ισχύει και οι 3869/2010 (4336/2015 & 4346/2015) και 4224/2013 (& 4389/2016), όπως θα τροποποιηθούν, για τον σκοπό αυτό. 

Μείωση κόστους  Η διαδικασία θ’ ακολουθεί την αρχική νομοθετική ρύθμιση, ν. 3869/2010, δηλαδή ο αιτών θα καταθέτει ΑΤΕΛΩΣ την αίτησή του, χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου, η οποία θα είναι απαραίτητη κατά τη συζήτηση, γεγονός που επιτρέπει η φύση της δικαιοδοσίας (εκουσία), εφόσον υπάρξει ρητή διάταξη νόμου. Έτσι, θα εξασφαλισθεί υψηλή προστιθέμενη αξία, κατά την απόδοση δικαιοσύνης, χωρίς αύξηση του κόστους, για τον υπερχρεωμένο πολίτη.Προς αποφυγή των εξόδων κοινοποίησης, τα οποία είναι υπέρογκα, για τον πολίτη, να εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία, τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ν. 4469/2017 και για τον ν. 3869/2010. Αυτεπάγγελτη χορήγηση Προσωρινής Διαταγής, όπως ο νόμος προβλέπει άλλως κατάργησή της.Άλλως, η ex lege προστασία της πραγματικής και νομικής περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη εκτείνεται μέχρι τη συζήτηση, ο χρόνος της οποίας συντομεύεται, π.χ. στους 12 μήνες από την κατάθεση της αίτησης. 

Εξωδικαστική ΠροδικασίαΤο Κυβερνητικό Συμβούλιο και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και συντονισμό όλων των αλλαγών, οι οποίες, μετά τη νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να υποστηριχθούν, σθεναρά, ώστε η εφαρμογή τους να πετύχει καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια αβελτηρίας και, πολύ περισσότερο, αποτυχίας.Προς την κατεύθυνση, αυτή, προτείνουμε την θέσπιση «εξωδικαστικής» προδικασίας, η οποία θα ανατεθεί σε πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, κατ’ αναλογία των οριζομένων στον ν. 4469/2017 αλλά και στα ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ. Οι διαμεσολαβητές και τα στελέχη των ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ θα είναι επιφορτιστούν με την πραγματική στήριξη των δανειοληπτών, φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ώστε η πρότασή τους να μην κινδυνεύει ν’ απορριφθεί είτε ως αόριστη είτε για τυπικές ελλείψεις.

Η αναζήτηση και ο έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών θα συμβαίνει στο στάδιο, αυτό, τη επιμελεία του αιτούντος, με τη συνδρομή των, ως άνω, στελεχών, στο πρότυπο του ν. 4469/2017, ώστε όταν η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Πολυμελούς, να είναι πλήρης και χωρίς όμως να στερηθεί του συγκριτικού πλεονεκτήματος της δικαστικής προστασίας, όπως οι πιστωτές, εκ του πονηρού προτείνουν. Με τον τρόπο, αυτό, αφενός η Πολιτεία επιβεβαιώνει τον ρόλο της προς τον Πολίτη και, αφετέρου θα πάψουν τα οδυνηρά φαινόμενα της απόρριψης αιτήσεων είτε λόγω αοριστίας είτε γιατί δεν έγιναν οι προσήκουσες κοινοποιήσεις είτε για άλλους λόγους έωλους και, εκ διαμέτρου αντίθετους με την βούληση του νομοθέτη, αποκαλύπτοντας, ταυτόχρονα, ότι «στρατηγικός κακός» ήταν και παραμένει το τραπεζικό lobby, το οποίο θα υποχρεωθεί σε στρατηγική υποχώρηση, εάν επιθυμεί να πετύχει τους στόχους που πρέπει να φέρει εις πέρας μέχρι το τέλος 2019, σχετικά με το συμμάζεμα των «κόκκινων» δανείων.

Εάν το τραπεζικό κατεστημένο δύναται να πουλάει στα funds στο ύψος της αξίας «άμεσης ρευστοποίησης», δεν δικαιούται να ομιλεί για «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αντίθετα, εμείς οι Πολίτες δικαιούμαστε ν’ απαιτήσουμε να περιορισθούν οι οφειλές μας στην αξία «άμεσης ρευστοποίησης», με διαγραφή του υπολοίπου και αυτό θα το πετύχουμε, μόνον, όσο διατηρείται το δικαίωμά μας στη δικαστική προστασία, μέσω της εκουσίας δικαιοδοσίας!                                                                                                                                                 

  *Μαρτζούκου Δ. Χαρίκλεια                                                              

Σύμβουλος Στρατηγικής Διαχείρισης                                                                            

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 34375

 

υ.γ.  επικοινωνία:

τηλέφωνα: 2461033220 & 6945215590

e-mail: martzy@synhgoria.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 23:57