Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 22:28

Γ. Δακής: “Η Εξειδίκευση ως στρατηγική επιλογή για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας στην Περίοδο 2014-2020”

Από τον Οκτώβριο του 2012 η Δυτική Μακεδονία ως ένα ενιαίο σύνολο πολιτικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών τάσεων, ξεκίνησε την πλέον κρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστική διαβούλευση για το αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας.

Ένα θέμα επίκαιρο, αλλά και ταυτόσημο με έννοιες όπως νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, πολυδιάστατες επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και το περιβάλλον, παράλληλα πάντοτε, με τη διατήρηση των αρχών της κοινωνικής συνοχής.

   Αγαπητές φίλες και φίλοι,

            Η οικονομική ύφεση που βαθαίνει ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, απαιτεί τη λήψη μέτρων και την ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών που να προωθούν την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

            Για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής συγκυρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προτεραιότητα την συγκρότηση μιας περιεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία, στην οποία η έμφαση θα δίνεται στην επένδυση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική στο σύνολο των Κρατών Μελών.

            Παρά την έμφαση που δίνει η Ε.Ε. και τα Κράτη – Μέλη, στην έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης ως αναδυόμενο πολιτικό προσανατολισμό, τα βήματα που έχουν γίνει από τις περιφέρειες (ως προς την υιοθέτηση των στρατηγικών της) είναι περιορισμένα.

            Η πραγματικότητα αυτή αφορά τόσο στην χώρα μας όσο και την περιφέρεια μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συζήτηση και η διαβούλευση για την έξυπνη εξειδίκευση βρίσκεται σε πρωτόλειο στάδιο.

            Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική και αναγκαία η εισαγωγή των εννοιών και της σημασίας της έξυπνης εξειδίκευσης στο δημόσιο διάλογο.

            Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

            Οι εποχές είναι κρίσιμες και οι ανάγκες για περισσότερο αποτέλεσμα από την χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, απολύτως αναγκαίες.

Η καινοτομία έχει να διαδραματίσει ένα καίριο ρόλο στην ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση, στον ανταγωνισμό των αναδυόμενων οικονομιών και στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή απόδοση.

            Επίσης, η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους και τα εργαλεία της πολιτικής για την συνοχή, προωθώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τις δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.

            Αγαπητοί φίλες και φίλοι δεν φοβόμαστε την αλλαγή.

            Πρέπει, όμως, όλοι μας να εκτιμήσουμε την σημερινή πραγματικότητα.

            Οι γενικές αναπτυξιακές προοπτικές και ειδικότερα οι προοπτικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μιας περιφέρειας όπως είναι η Δυτική Μακεδονία (με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της), βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού, που εν πολλοίς καθορίζουν την επιβίωση πολλών επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους.

 Εάν λάβουμε υπόψη ότι :

q   Τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιφερειακής μας οικονομίας, παραμένουν και ενισχύονται πλέον από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (29,2% στη Δυτική Μακεδονίας με Μέσο Όρο χώρας 27,2% - Ιανουάριος 2013).

q   Η εξάρτηση της παραγωγής από συμβατικούς κλάδους παραμένει και επιδεινώνεται από το γενικό οικονομικό κλίμα,

οφείλουμε να αναζητήσουμε και να προσαρμόσουμε, ανάλογα, τις νέες στρατηγικές επιλογές μας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ως κυρίαρχο θέμα :

q   Το νέο ρόλο των επιχειρηματιών στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας την πραγματική επιχειρηματική γνώση,

q   Την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σήμερα, σε μια εποχή επίμονης οικονομικής κρίσης, καλώ όλους εσάς να συν-διαμορφώσουμε τις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής μας:

q   Να προσδιορίσουμε τους δυναμικούς τομείς ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας και τους τομείς μελλοντικής δράσης,

q   Να καθορίσουμε τους όρους για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της γνώσης,

q   Να προωθήσουμε μια συνολική περιφερειακή στρατηγική εξωστρέφειας,

Για να επιτύχουμε στο εγχείρημα αυτό :

q   Πρωτίστως, οφείλουμενα διαμορφώσουμε μια περιφερειακή στρατηγική η οποία θα περιγράφει τις πολιτικές που θα την διέπουν αλλά και τους διακριτούς ρόλους όλων των εμπλεκομένων φορέων και της οποίας το δόγμα θα είναι : «Δράσεις που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, δράσεις που προάγουν την συνεργασία για το κοινό συμφέρον και οδηγούν την Δυτική Μακεδονία έξω από την κρίση»,

( Αυτό θα γίνει και με την βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα της οποίας, σηματοδοτεί μια νέα αρχή συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & ΓΓΕΤ)

q   Οφείλουμε να τεκμηριώσουμε, διεξοδικά, τη διάρθρωση και τη δυναμική του περιφερειακού οικονομικού μας ιστού, τη συσσώρευση και την προσφορά γνώσης από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και το καινοτομικό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  συσχετίζοντας τις παραμέτρους μεταξύ τους,

q   Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα διοίκησης στο οποίο ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, εκτός των συνήθων εκπροσώπων των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, οι νέοι και οι νέες που θέλουν να καταθέσουν σκέψεις και ιδέες,

q   Οφείλουμε να θέσουμε προτεραιότητες με τη λογική της συμβατότητας και της πραγματικότητας και να επιχειρηματολογήσουμε βάσει τεκμηρίων για «ισχυρά σημεία» και «κρίσιμη μάζα» δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όχι μόνον περιφερειακής κλίμακας,

q   Οφείλουμε να αξιολογούμε κάθε βήμα και να αναγνωρίζουμε , εμπρόθεσμα, τα σφάλματα και τις παραλείψεις μας,

            Φίλοι και φίλες

            Οφείλουμε να προετοιμάσουμε ένα Περιφερειακό Σχέδιο με τις σύγχρονες έννοιες και τάσεις της καινοτομίας, προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό μας προφίλ που θα ενισχύσει την ικανότητα της περιφέρειας να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και θα αναδείξει την έξυπνη εξειδίκευση ως κύριο μέσο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Δυτικής Μακεδονίας.

            Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στον τόπο μας.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 22:34