Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 09:37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 απο τους Ρόταρυ

φωτο απο παλιότερη εκδήλωση των Ροταρυ φωτο απο παλιότερη εκδήλωση των Ροταρυ

Η 2484 Ροταριανή Περιφέρεια προτίθεται να χορηγήσει τρείς (3) υποτροφίες σε εισακτέους φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι οποίοι συγκέντρωσαν περισσότερα από 18.001 μόρια με άριστα τα 20.000,

σε όλα τα επιστημονικά πεδία:

Η αίτηση θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, σε πρωτότυπη ή επικυρωμένη μορφή:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του οικογενειακού εισοδήματος του υποψηφίου για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης.

β) Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη άλλων κοινωνικών κριτηρίων (αριθμός τέκνων, απώλεια γονέα, αναπηρία, προστάτης οικογένειας).

ε) Κείμενο δήλωσης σκοπού (Statement of purpose), έκτασης μέχρι 300 λέξεων, όπου κατά την κρίση τους θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το τμήμα φοίτησής τους, τις μελλοντικές τους επιδιώξεις και φιλοδοξίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς στήριξη της υποψηφιότητάς τους.

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της θέσης ή των θέσεων υποτροφιών, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.

Η υποτροφία είναι ετήσια και συνίσταται σε καταβολή χρηματικού ποσού 2.100 Ευρώ. Η καταβολή στον υπότροφο θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις. Η Α΄ αμέσως μετά την έγκρισή της και η Β΄ με την προσκόμιση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα διαπιστώνεται ότι το ποσοστό επιτυχίας των μαθημάτων του 1ου έτους υπερβαίνει το 80% του συνόλου.

Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας, ορίζεται κατά φθίνουσα σειρά.

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από την Υποεπιτροπή Αναλφαβητισμού και Εκπαίδευσης της Επιτροπής Κοινοτικής Δράσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης.

O πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 2484 Ροταριανής Περιφέρειας rotary2484.org, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013, όπου θα υπάρχουν ο πίνακας μοριοδότησης και η αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συστημένα μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ναλμπάντης  Δημήτριος

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Υποτροφιών

Κ.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Αν. Μακρή & Δαμασκηνού

66100, Δράμα, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977452696

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος)  

0  - 4.000 €

30

4.000,01 – 8.500 €

20

8.500,01 – 12.500€

10

2.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

(Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.)

 

Πάνω από 18.901 μόρια

(με άριστα το 20.000)

20

Πάνω από 18.451 μόρια

(με άριστα το 20.000)

10

Πάνω από 18.001 μόρια

(με άριστα το 20.000)

5

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ- ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)

Τέσσερα παιδιά και άνω

10

Τρία παιδιά

5

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου)

 

5

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(γνωματεύσεις Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια.) 

67% - 100%

10

έως  66,9%

5

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη  ληξιαρχική πράξη θανάτου.)

 

5

       

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ

 

* ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ

 

*ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΗΣ

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΑΛΛΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΠΟΛΗ

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΚΙΝΗΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

E MAIL

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

*ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0  - 4.000 €

 

4.000,01 – 8.500 €

 

8.000,01 – 12.500€

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

* ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

18.901 ΜΟΡΙΑ

 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

18.451 ΜΟΡΙΑ

 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

18.001 ΜΟΡΙΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

* ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ -ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

 

* ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

* ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

67-100%

 

ΕΩΣ 66,9%

 

*ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

                             

 

Στην η στις κατηγορίες που ανήκετε, συμπληρώστε με Χ το αντίστοιχο κελί που σας αφορά

* Όλα τα έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση θα είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα.

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 09:41