Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 15:59

Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές

Στο ΦΕΚ 234/Α/23.10.2014 δημοσιεύτηκε ο Ν.4304/2014, ο οποίος με το άρθρο 24 παρατείνει τη ρύθμιση των ληξ. Οφειλών προς τους ΟΤΑ, του Ν.4257/2014 στον οποίο (άρθρο 51) μεταξύ άλλων,

ορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 δίνεται η δυνατότητα εξόφλησής των σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 € και μέγιστο αριθμό δόσεων τις 24. Με τη ρύθμιση θα παρέχεται απαλλαγή 100% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων κι επιπλέον γίνεται έκπτωση 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Επίσης οφειλές από τέλη χρήσης κοιν. χώρων & πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για ειδικές περιπτώσεις υπαίθριου εμπορίου δύναται να ρυθμιστούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις καθώς και με επιπλέον έκπτωση 70% της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 και ως 31/10/2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

όλοι οι οφειλέτες δημοτικών τελών, φόρων κλπ να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. 1.     Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών έχουν όλοι οι οφειλέτες δημοτικών τελών, φόρων, κλπ που ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 30/10/2014.
  2. 2.     Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου ή στους εισπράκτορες σε κάθε Δ.Ε. μέχρι και την 30/11/2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
  3. 3.     Η εξόφληση ή η 1η δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση μη καταβολής η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

         Πρόκειται για εξαιρετική διευκόλυνση που καλό θα είναι να αξιοποιήσουν όλοι οι οφειλέτες διότι μειώνονται σημαντικά, μέχρι που μηδενίζονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και η ίδια η οφειλή. Για όσους οφειλέτες δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή και δεν ρυθμίσουν τους οφειλές τους, μέχρι την 30/11/2014, ο Δήμος, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την είσπραξη των οφειλομένων (δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατασχέσεις από λογαριασμούς κλπ).

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 16:01