Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 13:20

Η Απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π. Πλακεντά για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το Π∆ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»
3. Το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ173/Α 08-08-2013) Κανόνες ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε την
προσθήκη του άρθρο 108 του Ν.4314 (ΦΕΚ265Α 23-12-2014).
4. Τo άρθρο 42 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990) και το άρθρο 14 του Ν. 2194/1994
(ΦΕΚ 34/Α/16-03-1994) για τα καταστήµατα µε ειδικό ωράριο λειτουργίας.
5. Τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και τις απόψεις των φορέων αγοράς Π.Ε. Κοζάνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε όλες τις περιοχές χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης τα εµπορικά καταστήµατα θα
παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του χρόνου, εκτός από αυτές που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του Άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 ύστερα και από την προσθήκη του άρθρο 108 του
Ν.4314/2014.

O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης
Παναγιώτης Πλακεντάς

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 13:25