Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 18:02

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ν.Ε.Ο. Κοζάνης - Φλώρινας από το 24ο έως το 26ο χλμ. την 18/03/2016

Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του
Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2.Την υπ' αριθμό 48082/16/295706 από 12/02/2016 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας.
3. Η από 10-02-2016 αίτηση της εταιρείας EURELEC (ΕΥΡ. ΗΛΕΚ.ΕΠΕ).
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά την διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών αρμοδιότητας Εγνατίας Οδού Α.Ε., στα πλαίσια του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και
Συντήρηση Εξοπλισμού Κυκλοφοριακών Μετρήσεων".
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
α. Την εναλλάξ στένωση της μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, από το 24ο
έως το 26ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Κοζάνης – Φλώρινας ( ύψος χώρου στάθμευσης αυ-
τοκινήτων) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα, στο τμήμα Κοζάνης – Πτολεμαΐ-
δας ( χ.θ. Α.Κ. 5 +000 από το κέντρο της Πτολεμαΐδας και χ.θ. Δ.Κ. 25+000 από το κέντρο της Κοζά-
νης)
β. Η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την αρ. ΔΜΕΟ/0/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011)Υ.Α. «Έ-
γκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), με μέριμνα της
αναδόχου εταιρείας, στα πλαίσια του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού
Κυκλοφοριακών Μετρήσεων". Το εργαζόμενο προσωπικό θα φορά φωσφορίζοντα γιλέκα και θα
υπάρχουν σημαιοφόροι.
γ. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την 18/03/2016 και από ώρες 08.00 έως 14.00.
δ. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα
πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού
δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
ε. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέ-
σα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργο-
ταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού
φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
στ. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται στην εναπομείνασα λω-
ρίδα κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η σήμανση που θα εφαρμοσθεί θα τοποθετηθεί με μέριμνα και ευθύνη της εν λόγω αναδόχου ε-
ταιρείας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του
Ν.2696/1999 και της υπ΄αριθ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003 (ΦΕΚ 946,τβ) Απόφα-
σης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνδυασμό
με την υπ' αριθμό ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011 τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και
Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση με μέριμνα και ευθύνη της ανα-
δόχου εταιρείας , σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα και της υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Πτο-
λεμαΐδας και αφού τοποθετηθούν οι κατάλληλοι σημαιοφόροι.
ΑΡΘΡΟ 4ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής
σήμανσης από την ως άνω ανάδοχο εταιρεία.-

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 18:07