Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016 09:49

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΟΣΕ-ΓΑΙΟΣΕ που ψηφίστηκε στο Δημοτικό συμβούλιο

Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος Κοζάνης πετυχαίνει να εντάξει την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού στον ευρύτερο σχεδιασμό του για την ανάπτυξη της πόλης και του ιστορικού της κέντρου και ειδικά στον Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Κοζάνης (ΕΣΠΑ 2014-2020).ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 μεταξυΑ. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Β. Ο.Σ.Ε. Α.Ε.  για τηναξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε./ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.στην περιοχή της Κοζάνης 

Σήμερα 19 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, μεταξύ:

Α. Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’, που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Λιοσίων αριθμ. 301, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Αθανάσιο Σχίζα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 204/Α1/17-11-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

Β. Της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας – Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’’, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Καρόλου αριθμ. 1-3, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Πετράκη,

 

Γ. Του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη επί της Πλατείας Νίκης 1, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. Ελευθέριο Ιωαννίδη,

 

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτό ότι έως τις 25/8/2016 οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα προβούν στην  υπογραφή του οριστικού Συμφώνου Συνεργασίας, κατόπιν εξουσιοδότησης των αρμοδίων διοικητικών οργάνων τους, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

 

 

 

 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 1. Με τον ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και ειδικότερα με το άρθρο 6, παρ. 5α, ανατέθηκε στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. «η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται δια του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ …» καθώς και η «με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αστικών ή μη που ανήκουν στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτους».

 

 1. Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτης  έκτασης στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης.
 2. Ο Δήμος Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών.
 3. Ο Δήμος Κοζάνης αιτείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προτείνοντας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΣΣΒΑΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020), συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της έκτασης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης.
 4. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., δεσμεύεται με το παρόν Προσύμφωνο  να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της παρούσας συνεργασίας με τον Δήμο Κοζάνης με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
 5. Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δεσμεύεται με το παρόν Προσύμφωνο  να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της παρούσας συνεργασίας με τον Δήμο Κοζάνης με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
 6. Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, θα επιβεβαιώσει τη διαχείριση και δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3891/2010

 

 

Εν όψει των ανωτέρω, τα μέρη κατέληξαν και συμφώνησαν στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις της μεταξύ τους συνεργασίας, τους οποίους αποτυπώνουν στο παρόν και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας αποτελεί η από κοινού συμβολή, συμμετοχή και συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την επίτευξη των κατωτέρω αποτελεσμάτων και ειδικότερα:

 1. την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής με την ουσιαστική ενσωμάτωσή της (από άποψη χρήσεων και λειτουργιών) στον αστικό ιστό της πόλης, με την ενοποίηση των περιοχών επέκτασης με την υπόλοιπη πόλη (παλιό και νέο σχέδιο) και τις προτεινόμενες μορφές αστικής ανάπλασης, που στοχεύουν στην εν γένει βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων.
 2. την περιβαλλοντική ανάταξη της περιοχής με ανάπτυξη χώρων πρασίνου και αναψυχής
 3. την χωροθέτηση λειτουργιών που συντελούν στην τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αύξηση των θέσεων εργασίας
 4. τη σηματοδότησή της σαν μια μοναδική περιοχή, που θα συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό σε συνδυασμό με τη δημιουργία εμπορικού πυρήνα, που θα λειτουργούν, ως σύνολο, μέσα σε ένα βιοκλιματικό περιβάλλον εύκολα προσπελάσιμο από τους κατοίκους της πόλης και της γύρω περιοχής.

 

Συμπερασματικά προτείνεται  η κατάλληλη πολεοδόμηση του συνόλου της έκτασης του Σ.Σ. της  Ο.Σ.Ε. Α.Ε.  με δημιουργία Οικοδομικών Τετραγώνων που θα υπηρετούν τις χρήσεις που θα εξειδικευθούν με συμφωνία μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ  Α.Ε. & Δήμου Κοζάνης. Συνολικά οι εκτάσεις αυτές θα αποκτήσουν, ως βασική χρήση, τα χαρακτηριστικά ενός Βιοκλιματικού Πάρκου. Αναλυτικότερα, προτείνονται:

 

 • Η παραμονή του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης στην υφιστάμενη θέση, παράλληλα με την μεταφορά του εμπορευματικού σταθμού στη νέα του θέση στα Κοίλα Κοζάνης, παρά την Εγνατία Οδό.
 • Η διαμόρφωση χώρων με χρήσεις πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής
 • Η χωροθέτηση λειτουργιών κλειστής αγοράς και στεγασμένης Δημοτικής λαϊκής αγοράς, σε περιβάλλον πρασίνου και αναψυχής
 • Η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του συνόλου της περιοχής
 • Η αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου

 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

 

Προς εξυπηρέτηση και επίτευξη του ανωτέρω κοινού σκοπού τους, οι συμβαλλόμενοι προτίθενται να προβούν στην εκτέλεση και εκπλήρωση των κατωτέρω αναφερόμενων ενεργειών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν και ειδικότερα με βάση το παραπάνω πλαίσιο:

 

 1. Η     ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  αναλαμβάνει:

 

 1. Τη χορήγηση στον Δήμο Κοζάνης όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή και των τίτλων κυριότητας για την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών για την υλοποίηση του έργου.

 

 1. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης την κατάλληλη πολεοδόμηση, κατ’ εφαρμογή των συναφών διατάξεων του Ν. 3891/2010,  του υπόψη ακινήτου, στο οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης. Συγκεκριμένα θα αναληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του εν λόγω ακινήτου με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο μπορεί θα καθοριστούν οι επιτρεπόμενες σε αυτό χρήσεις γης και οι ειδικοί όροι δόμησης και θα εγκριθούν οι τυχόν περιβαλλοντικοί όροι που επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εφαρμογή του γενικού σχεδιασμού του ακινήτου, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
 2. Τη συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης για την ακριβή οριοθέτηση των χώρων της συνολικής παρέμβασης στο ακίνητο. Η ακριβής οριοθέτηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες της σιδηροδρομικής δραστηριότητας του επιβατικού Σ.Σ. Κοζάνης όπως αυτές θα υποδειχθούν από την Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
 3. Την εκμίσθωση - παραχώρηση των ακινήτων (κτίρια και περιβάλλοντες χώροι) για την κατά τα ανωτέρω αξιοποίησή τους από τον Δήμο Κοζάνης. Η εκμίσθωση θα έχει διάρκεια αρχικώς έως 30 έτη.
 4. Την προώθηση προς έκδοση, εντός ευλόγου χρόνου και πάντως πριν την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (όπως προσδιορίζεται παρακάτω), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου για χρονική διάρκεια 99 ετών.

 

 1. Η    Ο.Σ.Ε. Α.Ε.:

 

 1. Αναλαμβάνει να καθορίσει έκταση εντός του υφιστάμενου Σ.Σ., που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σταθμού.

 

 1. Συναινεί στην μεταφορά του εμπορευματικού σταθμού εκτός πόλης, σε περιοχή των Κοίλων Κοζάνης, σε έκταση πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. και παραπλεύρως στην Εγνατία Οδό, που θα καθοριστεί από κοινού με τον Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Αναλαμβάνει την εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης και της έκτασης του χώρου μετεγκατάστασης και χωροθέτησης του εμπορευματικού σταθμού στα Κοίλα Κοζάνης.

 

 1. Αποδεσμεύει τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκειμένου η δεύτερη να προχωρήσει στην σύναψη συμφωνίας με τον Δήμο Κοζάνης, για παραχώρηση χρήσης, υπό όρους, της συγκεκριμένης έκτασης στον δεύτερο για την αξιοποίηση στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας και άλλους πόρους, ενώ παράλληλα εγγυάται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την απρόσκοπτη χρήση, κατά τα ανωτέρω, του ακινήτου καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως.  

 

 

 1. Ο    Δήμος Κοζάνης:

 

 1. Αναλαμβάνει σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. να προχωρήσει αρχικά στη μίσθωση/παραχώρηση χρήσης του ακινήτου από την τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα (σημεία Γid & Γie).

 

 1. Δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη της περιοχής στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως τμήμα των συνολικών παρεμβάσεων του Δήμου όπως αυτές προβλέπονται στο ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου.

 

 1. Αναλαμβάνει σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον καθορισμό των χρήσεων γης, που θα κριθεί αναγκαίος για την κατά τα ανωτέρω βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου (σημείο Γib).

 

 1. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τη ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε., την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, για την ανάπλαση των χώρων πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής και ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων καθώς και τη διασφάλιση ομαλής πρόσβασης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό όλων των αστικών μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί, ΙΧ, ποδήλατα κ.ο.κ.), με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του.

 

 1. Δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., όλα τα απαιτούμενα σχέδια/μελέτες της συνολικής παρέμβασης στους χώρους του ακινήτου.

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 1. Για την υλοποίηση της μεταφοράς του εμπορευματικού σταθμού από τον υφιστάμενο Σ.Σ. στη νέα θέση στα Κοίλα Κοζάνης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στις παρακάτω ενέργειες:

 

 1. Εκτίμηση από Ορκωτούς Εκτιμητές της αξίας της παραπάνω έκτασης στα Κοίλα, με ευθύνη του Δήμου Κοζάνης και της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

 

 1. Συμφωνία μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για εξαγορά από τον Δήμο Κοζάνης τμήματος της έκτασης στον υφιστάμενο Σ.Σ. αντίστοιχης αξίας με εκείνη της έκτασης που θα απαλλοτριωθεί στα Κοίλα, αξία που θα καθοριστεί επίσης από Ορκωτούς Εκτιμητές. Το τίμημα της παραπάνω αγοραπωλησίας θα διατεθεί από τον ΟΣΕ για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων στα Κοίλα Κοζάνης  προκειμένου για τη δημιουργία νέου εμπορευματικού σταθμού.

 

 1. Η μίσθωση/παραχώρηση χρήσης του χώρου του υφιστάμενου Σ.Σ. από την ΓΑΙΑΟΣΕ  Α.Ε. στο Δήμο Κοζάνης για τις ανάγκες υποβολής πρότασης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας, θα αφορά στο υπόλοιπο τμήμα της συνολικής σημερινής έκτασης (συνολική έκταση, αφαιρουμένου του τμήματος που θα εξαγοραστεί από τον Δήμο) βάσει του σημείου 1.b. της προηγούμενης παραγράφου.

 

 

 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι το παρόν αποτελεί και περιλαμβάνει τον καταρχήν προσδιορισμό των βασικών σημείων της συμφωνίας τους. Περαιτέρω, το παρόν θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 του ν. 3852/2010) μεταξύ Δήμου Κοζάνης, ΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., όπου θα εξειδικεύονται και θα αναλύονται οι ως άνω περιγραφόμενοι όροι και υποχρεώσεις. Η υπογραφή της συγκεκριμένης Προγραμματικής θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και εφόσον το υπόψη σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ενταχθεί στο ως άνω χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Το παρόν Προσύμφωνο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και ισχύει μέχρι την υπογραφή του ως άνω Συμφώνου Συνεργασίας που οι συμβαλλόμενοι θα υπογράψουν έως τις 25/8/2016, κατόπιν εξουσιοδότησης των αρμοδίων διοικητικών οργάνων τους.

Το παρόν Προσύμφωνο Συνεργασίας αφού διαβάστηκε από τα μέρη υπεγράφη σε τρία (3) πρωτότυπα, ως ακολούθως.

 

Α. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Αθανάσιος Σχίζας

 

 

 

 

 

Β. ΟΣΕ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Πετράκης

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ελευθέριος Ιωαννίδης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016 09:56