Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 09:09

Εκδήλωση του ΕΑΠ, και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αθήνα

Το ΕΑΠ, ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ, εταίροι του ευρωπαΰκού προγράμματοσ Erasmus+ SIRIOUS,

διοργανώνει εκδήλωςηNational Round Table με τίτλο “Immigrant and Refugee students in Greece: Needs, priorities and next steps”. Η εκδήλωςη θα γίνει ςτισ 21 Ιουνίου 2018, ςτον 1ο όροφο του Παραρτήματοσ του ΕΑΠ ςτην Αθήνα (οδ. Γραβιάσ 4-6).

Στο πλαίςιο τησ εκδήλωςησ θα μιλήςουν καθηγητέσ του ΕΑΠ και θα διεξαχθούν δύο παράλληλα βιωματικά ςεμινάρια, διάρκειασ 3 ωρών το καθένα, με αντικείμενο τουσ πρόςφυγεσ μαθητέσ και τον ενεργό πολίτη. Σε κάθε ένα από τα βιωματικά ςεμινάρια θα γίνουν δεκτοί έωσ 35 ςυμμετέχοντεσ. Η ςυμμετοχή ςτα βιωματικά ςεμινάρια θα γίνει με βάςη ειδική δήλωςη ςυμμετοχήσ. Παρακαλούμε όςουσ ενδιαφέρονται να ςυμμετάςχουν ςτα βιωματικά ςεμινάρια να αποςτείλουν τα ςτοιχεία τουσ (ονοματεπώνυμο, e-mail, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίασ) ςτην κα Μυρτώ Ντίνα ςτο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έωσ τισ 15 Ιουνίου, ώςτε να ετοιμαςτούν οι ομάδεσ ανά ςεμινάριο.

H παρακολούθηςη τησ ημερίδασ (ςυμπεριλαμβανομένων των βιωματικών ςεμιναρίων) είναι ανοικτή ςτο κοινό. Θα δοθεί βεβαίωςη ςε όλουσ τουσ ςυμμετέχοντεσ, ενώ η ςυμμετοχή των φοιτητών του ΠΜΣ “Language Education for Refugees and Migrants” (LRM) θα είναι ςε προτεραιότητα.

Επίςημεσ γλώςςεσ τησ ημερίδασ είναι η ελληνική και η αγγλική

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 09:12