Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 09:41

Θετικός απολογισμός στην Έκθεση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δημου Κοζανης

To 2017 ήταν η τρίτη χρονιά που λειτούργησε το γραφείο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης.

Στη διάρκεια του έτους το γραφείο δέχθηκε καταγγελίες από τις οποίες οι περισσότερες επιλύθηκαν. Στην ετήσια έκθεση του έτους 2017 γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού παρουσιάζοντας κάποιες από τις υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συμπαραστάτης από τον ανουάριο έ ς τον Δεκέμ ριο.

Κάθε έτος η εργασία του συμπαραστάτη γίνεται κατόπιν μελέτης, με υπευθυνότητα και με πλήρη επίγν ση της σο αρότητας της θέσε ς και της ανάγκης τ ν δημοτών να επιλύσουν συμ ι αστικά τα προ λήματά τους. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι πολίτες απευθύνονται για θέματα εκτός τ ν αρμοδιοτήτ ν του Συμπαραστάτη και τους παρέχεται η σ στή κατεύθυνση προκειμένου να επιλυθεί το πρό λημά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όμ ς και που τα αιτήματα τ ν πολιτών κρίνονται α άσιμα και ο Συμπαραστάτης με την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος επιδιώκει να γίνει κατανοητός από τον δημότη ο λόγος που απορρίπτεται το αίτημά του και να αντιληφθεί, είτε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα κακοδιοίκησης, είτε ότι η διαφορά είναι εκτός τ ν αρμοδιοτήτ ν του Δήμου.

Είναι ιδιαιτέρ ς πολύ σημαντικό να καταλά ει ο δημότης τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε το αίτημά του ς α άσιμο. Οι σχετικές διαμεσολα ήσεις, καθώς και η ετήσια έ κθεση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.cityofkozani.gov.gr/web/guest/symparastatis για κάθε ενδιαφερόμενο. Μέσ της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Συμπαραστάτη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μπορεί ο κάθε δημότης να υπο άλλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να επικοιν νήσει με τον Συμπαραστάτη. Εκτός από το κύριο έργο της ενασχόλησης με τις αναφορές πολιτών, μέσα στο έτος 2017 ς ΣτΔΕ Δήμου Κοζάνης, ο Συμπαραστάτης μετείχε σε σημαντικές πρ το ουλίες. Μέσα στις δραστηριότητες της προηγούμενης χρονιάς υπήρξε και η παρουσίαση του Νέου Ευρ παϊκού Κανονισμού 679/2016 σχετικά με την προστασία τ ν φυσικών προσώπ ν έναντι της επεξεργασίας τ ν δεδομέν ν προσ πικού χαρακτήρα ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και λαμ άνει εφαρμογής σ’ όλα τα κράτη μέλη της Ευρ παϊκής Έν σης από τις 25 Μαΐου 2018. Η ενασχόληση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με αυτό το θέμα έγινε κάτ από το πρίσμα τόσο της προστασίας τ ν προσ πικών δεδομέν ν τ ν δημοτών,

3 . Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης – Ετήσια Έκθεση 2017 όσο και της εξασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας τ ν επιχειρήσε ν που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κοζάνης, τ ν υπηρεσιών του Δήμου και τ ν νομικών του προσώπ ν στο θέμα της συλλογής, επεξεργασίας και διακίνησης τ ν προσ πικών δεδομέν ν που χειρίζεται. Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό ποιες επιχειρήσεις και ποιοί φορείς υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου Κανονισμού και να καταγραφούν τα απαιτούμενα ήματα που πρέπει αυτές να ακολουθήσουν.

Στην παρουσίαση του Ευρ παϊκού Κανονισμού συμμετείχε ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Σ τηρόπουλος, δικηγόρος και συγγραφέας του ι λίου «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέν ν» εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.. Στόχος της εκδήλ σης ήταν να ενημερ θούν οι δημότες, οι επιχειρήσεις της περιοχής, οι Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσ πα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης για το νέο Κανονισμό, τις υποχρεώσεις που αυτός επι άλλει και τα δικαιώματα τ ν πολιτών κατά το χειρισμό τ ν προσ πικών δεδομέν ν από τις Υπηρεσίες και τις Επιχειρήσεις αυτές. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, Τσιομπάνου Αικατερίνη, παρουσίασε το νέο Κανονισμό και τις καινοτομίες που φέρει αυτός σε σχέση με το παλαιό καθεστώς της προστασίας τ ν προσ πικών δεδομέν ν. Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη, κ. Βασίλης Σ τηρόπουλος, παρουσίασε το νέο θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομέν ν. Στην συνέχεια απάντησαν σε σχετικά ερ τήματα.

4 . Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης – Ετήσια Έκθεση 2017 Ανάμεσα στις δραστηριότητες ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης συμμετείχε στο Συνέδριο «Athens Conference on European Energy Law», το oποίο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό νστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης και το Florence School of Regulation και έλα ε χώρα στις 29 Σεπτεμ ρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσε ν του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ήταν αφιερ μένο στα μείζονα νομικά και πολιτικά διακυ εύματα του δικαίου και της πολιτικής της ενέργειας στην Ευρ παϊκή Έν ση. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν : οι γε πολιτικές συνέπειες και οι προοπτικές της εδαφικής συνεργασίας στην εκμετάλλευση του υδρογονάνθρακα στην Ανατολική περιοχή της Μεσογείου, ο ρόλος της Ευρ παϊκής Έν σης στον διεθνή αγ γό φυσικού αερίου, το εμπόριο του υδρογονάνθρακα στην Ευρ παϊκή Έν ση, ο σχεδιασμός του εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρ παϊκή Έν ση και η εφαρμογή του δίκαιου του ανταγ νισμού στην παροχή ενέργειας. Η συμμετοχή του στο Συνέδριο κρίθηκε αναγκαία λόγ της μετά ασης της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης στη μεταλιγνιτική περίοδο και στη αντιμετώπιση τ ν προ λημάτ ν που προκύπτουν από τη μετά αση αυτή. Στις 16-3-2017 ο Συμπαραστάτης παρα ρέθηκε σε συνάντηση ς μέλος του Δικτύου Συμπαραστατών με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γερο ασίλη, στην οποία ασικό αντικείμενο ήταν οι προτάσεις του Δικτύου σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου του θεσμού προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός. 5 . Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης – Ετήσια Έκθεση 2017 Τέλος, ο απολογισμός ολοκληρώνεται με τους στόχους για το έτος 2018 και αφορούν την ενίσχυση του θεσμού μέσα από τις συλλογικές δραστηριότητες του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών, στο οποίο ο Συμπαραστάτης του Δήμου Κοζάνης κατέχει την ιδιαίτερη τιμητική θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμ ουλίου.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 09:51