Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019 20:09

Εξώδικο Στ. Γκανάτσιου στη υπ Παιδείας Ν. Κεραμέως και στον Πρύτανη του ΠΔΜ- Χαρακτηρίζει ως παράνομη την διαδικασία των πρυτανικών εκλογών και ζητά απο τον πρύτανη να προχωρήσει στην ανάκληση της προκήρυξης

Παράνομη χαρακτηρίζει ο πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  Στ. Γκανάτσιος τη διαδικασία των πρυτανικών εκλογών , με  εξώδικη δήλωση μετά διαμαρτυρίας, ενστάσεως και επιφυλάξεως
Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής,  προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντ. Τουρλιδάκη.

O Στ. Γκανάτσιος στο εξώδικο του εξηγεί γιατί κατά την γνώμη του η διαδικασία είναι παράνομη:

Αποκλεισμοί υποψηφιοτήτων

Όπως είναι γνωστό, μετά την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας  Εφορευτικής Επιτροπής  διενέργειας των Πρυτανικών  εκλογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , και του αποκλεισμού των υποψηφιοτήτων  για την ανάδειξη στη θέση του Πρύτανη  του πρώην και του τέως Πρυτάνεων του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας κκ. Σ. Γκανάτσιου και ν. Ασημόπουλου κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 &1 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα  18 παρ. 4 και22 παρ. 4 του ν. 4610/2019, εστάλη στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας &Θρησκευμάτων η έκφραση  γνώμης περί αυτού εκ μέρους της συγκλήτου.

Οι απαντήσεις Συγκλητικών προς τη Ν. Κεραμέως

Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα το οποίο απαντήθηκε προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, όπως απεστάλει  μέσω e-mail του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας προς την Σύγκλητο και όπως σημειώθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ήταν σαφές και ορισμένο, ήτοι ζητούσε αφενός να διατυπώσουν την απόψη τους οι κκ Συγκλητικοί με μια σύντομη αιτιολόγηση, εάν μπορούν δηλαδή να συμμετάσχουν, ως υποψήφιοι Πρυτάνεις  στις επικείμενες εκλογές στις 21-8-2019. οι καθηγητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης των σε οργανική θέση λόγω της συγχώνευσης των δύο Ιδρυμάτων αφετέρου δε η τοποθέτηση των  ήταν υποχρεωτική  για τα μέλη της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου και προαιρετική για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Μετά την έκφραση γνώμης του κορυφαίου οργάνου του Πανεπιστημίου, που γνωρίζοντας όλες τις παραμέτρους του θέματος   απεφάνθη με συντριπτική  πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Συγκλήτου, ότι πρέπει να  εξευρεθεί  άμεσα τρόπος για να μετάσχουν τα αποκλεισθέντα ως    άνω μέλη ΔΕΠ στις επικείμενες εκλογές  στις 21-8-2019,   ανακύπτουν  νέα επιπλέον  δεδομένα πέραν των υφισταμένων νομικών και ηθικών ζητημάτων.\

Να παρέμβουν η Ν. Κεραμέως και ο Πρύτανης

Το γεγονός αυτό πρέπει να προβληματίσει άμεσα τους καθ΄ ύλη αρμόδιους είτε αυτό ονομάζεται Πρύτανης είτε αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας που πρέπει  να επέμβουν και να αναλάβουν τις ευθύνες των στα πλαίσια των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων , έστω την υστάτη στιγμή  για να διασωθεί το κύρος των επικείμενων εκλογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Νομοθεσία

Εν όψει τούτων και ως έχων άμεσο έννομο συμφέρον προς  άρση του αποκλεισμού  της υποψηφιότητας μου για την θέση  του υποψήφιου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας θέτω υπόψη   και τα παρακάτω

Ι.
α .
Στην παρ. 1 του  άρθρου του Συντάγματος ορίζεται «Άρθρο 16. 1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα».

Στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου του Συντάγματος ορίζεται « 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς του. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπεται . «Άρθρο 5 .1 Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

Στο άρθρο  25 παρ. του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται « 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

Στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017  ορίζεται «Άρθρο 1.Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. 1.Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…»

Στο άρθρο 15 του ιδίου νόμου ορίζεται «Άρθρο 15. Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις 1.α) Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία…2…4 Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του…»

Με την ψήφιση του ν. 4610/2019 το Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Στο άρθρο 17  του ως άνω νόμου ορίζεται «Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 20. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Στο άρθρο 18 παρ. 3 του ιδίου νόμου  ορίζεται «3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ` αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α` βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 περ ββ του άνω νόμου καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος και η διαδικασία μετατροπής της θέσης των καθηγητών α΄ βαθμίδας.

Στο άρθρου  22 παρ. 4 του  ιδίου νόμου ορίζεται « 4. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν.4485/2017 . Τα μέλη Δ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου ¨για την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογική διαδικασία¨ έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις.  Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα…»    Αλήθεια , ποιός πια δεν καταλαβαίνει ότι εάν διενεργηθούν οι πρώτες εκλογές, χωρίς να κριθούν όσα μέλη ΔΕΠ του παλιού ΤΕΙ ενδιαφέρονται για τη θέση του Πρύτανη ,  οι εκλογές αυτές είναι παράνομες;

Κατά εφαρμογή και του  ν. 4610/2019, με την  αριθμ. πρωτ. 5352//31-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΖΨ469Β7Κ-ΥΡ1) προκήρυξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των νέων  Πρυτανικών αρχών για τις 21-8-2019, χωρίς όμως  προηγουμένως  να εξετασθεί ενδελεχώς  και  υλοποιηθεί η ως άνω επιταγή του νόμου ήτοι το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4610/2019

III. Από την ερμηνεία των άνω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ των συνάγονται ,  τα ακόλουθα.

Από την ερμηνεία των άνω διατάξεων του άρθρου 16 του Σ , συνάγεται ότι στην  έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των  ΑΕΙ ανήκουν  ιδίως   : α)Το δικαίωμα των Α.Ε.Ι να επιλέγουν με όργανα δικά τους το εκπαιδευτικό(διδακτικό) προσωπικό , μέσα στα πλαίσια που ισχυόντων νομικών κανόνων , β) το δικαίωμα τους να επιλέγουν τα όργανα της διοίκησης τους λχ εκλογή πρυτάνεων, κοσμητόρων, προέδρων τμημάτων κλπ, γ) Οικονομική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι (βλ.   αναλυτικά  και Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο ν. 4009/2011 για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, εκδ. Σάκκουλα 2011 σελ. 4 επ).

Με τις ρυθμίσεις του ν. 4610/2019  και ιδίως των άρθρων  18 παρ. 4 ββ και  22 παρ. 4 αυτού , συνάγεται κατ΄αρχήν ότι  τα μέλη ΔΕΠ του πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας (σε θέση  α΄βαθμίδας προσωποπαγή)  για να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση του Πρύτανη πρέπει η θέση τους να μετατραπεί σε οργανική  ,και  έτσι  βρίσκονται σε μειονεκτική  θέση  σε σχέση με τους συναδέλφους τους   μέλη Δ.Ε.Π που υπηρετούσαν στο Πανεπιστήμιο και  έχουν αυτή την δυνατότητα ,  αυτοί  δε  στερούνται αναιτίως :1) το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στις θέσεις της  πανεπιστημιακής  αυτοδιοίκησης,  β) του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα αιρετά αξιώματα της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης, γ)το δικαίωμα του εκλέγειν μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Από την  θεώρηση των διατάξεων του ν. 4610/2019 και  των ιδίως διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 4 ββ ,   22 παρ. 4 αυτού,  προκύπτει ότι ο νομοθέτης  προνόησε  για τα  ως άνω μέλη ΔΕΠ του πρώην ΤΕΙ που  επιθυμούν  να θέσουν υποψηφιότητα για την  θέση του Πρύτανη , ότι  η αίτηση μετατροπής της θέσης τους εξετάζεται κατά (απόλυτη) προτεραιότητα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η βούληση αυτή του νομοθέτη δεν εξετάστηκε ποσώς, ουδαμώς εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες μετατροπής της θέσης αυτών των μελών σε οργανική θέση  , εχώρησε δε αναιτίως και αδικαιολογήτως η έκδοση της σχετικής  απόφασης προκήρυξης των Πρυτανικών  εκλογών για τις 21-8-2019, απόφαση που  πάσχει και χρήζει ανάκλησης.

Από την αρχή του κράτους δικαίου  σε συνδυασμό  με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Συντάγματος απορρέει η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη (εν προκειμένου υποψηφίων Πρυτάνεων) προς το Κράτος, η οποία επιβάλλει- και με βάσει την αρχή της ασφάλειας του δικαίου-στο Κράτος να μην αιφνιδιάζει με την δράση του εκείνους που στηρίχθηκαν καλοπίστως σε δεδομένη συμπεριφορά του και να ανατρέπει οποτεδήποτε τις δικαιολογημένες προσδοκίες τους, με βάση τις οποίες τα άτομα σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την υλοποίηση των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση της.

Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Η εν λόγω αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριμένη κρατική παρέμβαση δεν είναι,

α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν,

β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, με την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ανώδυνο ή ηπιότερο μέσο και

γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται. Η  εν  λόγω όμως αρχή της αναλογικότητας  παραβιάζεται βάναυσα εν προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ του πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας καθόσον στερούμεθα της δυνατότητας  να θέσουμε  υποψηφιότητα για την θέση του Πρύτανη  τοποθετούμενοι σε μειονεκτική θέση  σε  σχέση με τους συναδέλφους μας του Πανεπιστημίου που έχουν την δυνατότητα αυτή.

Να αναβληθούν οι πρυτανικές εκλογές

ΙΙ.Εν όψει όλων των ανωτέρω εκτεθειμένων

Πρέπει κ. Πρύτανη , να σταθμίσετε εκ νέου τα δεδομένα, και ως κατ΄εξοχή αρμόδιο όργανο με βάσει την κείμενη νομοθεσία  να προχωρήσετε στην αναβολή των επικείμενων εκλογών με την ανάκληση της σχετικής προκήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τα νομικά και ηθικά ζητήματα που υπάρχουν και την εκπεφρασμένη βούληση των μελών της Συγκλήτου (όπως άλλωστε διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας) που επιθυμούν να διεξαχθούν οι πρυτανικές εκλογές με συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλων των συναδέλφων που πληρούν τα ουσιαστικά προσόντα.

Παράνομες οι διαδικασίες

Άλλωστε όπως έχει γραφεί, η πρώτη κορυφαία στιγμή του Νέου Πανεπιστημίου είναι οι  επικείμενες ¨πρώτες κοινές εκλογές¨  που δεν πρέπει να ξεκινήσουν με ένα δημοκρατικό άγος αποκλείοντας μαζικά πλειοψηφίες Ισότιμων συναδέλφων. Διαδικασία  η οποία και παράνομα θα εξελιχθεί και μόνο ¨πρώτη κοινή¨ δε θα είναι εάν αυτές διενεργηθούν τη 21 του Αυγούστου του 2019 .

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019 20:17