Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 20 Μαϊος 2013 08:50

Χαμηλότοκα δάνεια από 10.000 ως 800.000 από 14 τράπεζες. Συμμετέχει και η Συνεταιριστική Τράπεζα δυτικής Μακεδονίας

Ενέσεις ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δάνεια για κεφάλαια κίνησης, αλλά και επενδύσεις από 10.000 έως 800.000 ευρώ δίνουν 14 τράπεζες. Τα επιτόκια είναι χαμηλότοκα καθώς αυτά συγχρηματοδοτούνται από το ..

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και για την ακρίβεια για δύο κατηγορίες δανείων. Η πρώτη είναι τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης και η δεύτερη τα δάνεια για επενδυτικά σχέδια που είτε εντάχθηκαν είτε όχι σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης ή τον επενδυτικό νόμο. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, αλλά και όσες έχουν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και δεν εμφανίζουν καθυστέρηση.

Μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότησης από τις τράπεζες επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Το επιτόκιο των δανείων κυμαίνεται γύρω στο 4,5% καθώς το μισό χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του ΕΤΕΑΝ. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που δίνουν οι τράπεζες είναι από 10.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα ξεπερνά τους 48 μήνες.

Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια πέντε έως 12 χρόνια και δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Οι τράπεζες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΤΕΑΝ και του υπουργείου Ανάπτυξης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χορηγούν τα δάνεια είναι: Alpha Bank, EFG Eurobank SA, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς (συμπ. Τράπεζας Κύπρου), Attica Bank, Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Νέα Proton Bank, PROBANK A.E., Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Δάνεια για κεφάλαια κίνησης
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000 και το μέγιστο σε 300.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης). Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.

Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.

Επιτόκιο δανείου
Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της τράπεζας.

Ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.

Διαχειριστικό Κόστος
Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, υπέρ της τράπεζας. Το διαχειριστικό κόστος είναι εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τα 2.000 ευρώ και κατώτατο τα 100 ευρώ.

πηγη:ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Μαϊος 2013 09:02