Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 13:17

ΔΙΑΔΥΜΑ: Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου  GREENPOINT-MOB στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συμμετέχει ως

επικεφαλής εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6:

  1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)
  2. Δήμος Πρεσπών - Municipality of Prespes, Ελλάδα
  3. Δήμος Νεστορίου - Municipality of Nestorio, Ελλάδα
  4. Δήμος Κολώνιας - Municipality of Kolonjë , Αλβανία
  5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία
  6. Δήμος Αργυροκάστρου - Municipality of Gjirokaster, Αλβανία

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 670.673,98€, ενώ αυτός που αντιστοιχεί στις δράσεις του Δήμου Νεστορίου  ανέρχεται σε 102.000,00€. Η διάρκειά του είναι διετής.

Το έργο GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η είναι η βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, χρησιμοποιημένα έλαια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ογκώδη απορρίμματα, χρησιμοποιημένα ρούχα, λάμπες) στις απομακρυσμένες περιοχές.

Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

- στην κάλυψη της ανάγκης βελτίωσης της ανακύκλωσης σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας κατάλληλες λύσεις για όλες τις ροές αποβλήτων μέσω του GREEN POINT MOB,

- στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης και τον κατάλληλο διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή,

- στην ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης και ενημέρωσης προς τον πληθυσμό-στόχο των απομακρυσμένων περιοχών του έργου, δηλαδή στα σχολεία, τις δημόσιες αρχές και τις ιδιωτικές εταιρείες,

- στην ανταλλαγή, μεταξύ των εταίρων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,

-στην προμήθεια κατάλληλων κάδων ανακύκλωσης και οχημάτων για την μεταφορά αυτών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,

- στην εκπόνηση έρευνας αξιολόγησης αναγκών, ώστε να καταδειχτεί η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας ανακύκλωσης και το επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων. Βάσει των ευρημάτων, θα εκπονηθούν συγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης (LRP) με συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε συμμετέχοντα Δήμο για την μεταφορά τεχνογνωσίας της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο GREEN POINT MOB περιλαμβάνει, επίσης, τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διοργάνωση εκδηλώσεων και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και τη στάση ανακύκλωσης στο σπίτι.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές αυξάνοντας κατά 50% την ανακύκλωση των αποβλήτων. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ανακύκλωση αυτή τη στιγμή, ο στόχος ορίζεται στο 10% της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

 

Η προστιθέμενη αξία του GREEN POINT MOB είναι η προσπάθεια να αλλάξει η στάση των λαών προς μια πιο υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων ακολουθώντας τις ορθές πρακτικές και μεθόδους ανακύκλωσης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 13:27