Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 14:15

O Γ. Ντζιμάνης για την ασφάλεια και εξοπλιστική επάρκεια των ΕΔ στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας,

Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, παρουσίασε ως Εισηγητής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Η εισήγηση του έχει ως ακολούθως:

«Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην επιτροπή των Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Το σχέδιο νόμου, έχει ως στόχο:

 Πρώτον τη ρύθμιση βασικών αναγκών οργάνωσης και δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) μέσω της σύστασης νέων Υπηρεσιών και της συγχώνευσης άλλων.

 Δεύτερον τη ρύθμιση ζητημάτων ασφαλείας και εξοπλιστικής επάρκειας των ΕΔ.

 Τρίτον τη βελτίωση σημαντικού αριθμού ρυθμίσεων σταδιοδρομικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των ΕΔ.

Το σύνολο των ρυθμίσεων συνεισφέρει στην επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ΕΔ, τη βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού τους, καθώς και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων συνεργασίας με τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια, το γενικό πλαίσιο των οποίων αναλύεται όπως παρακάτω.

 

Το πρώτο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνει 4 άρθρα (1-4), με τα οποία καταργούνται, μετά από ένα στάδιο μετάβασης δύο ετών, οι υφιστάμενες Σχολές υπαξιωματικών της ΠΑ, και δημιουργείται μία ενιαία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.). Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους υπαξιωματικούς της ΠΑ, η εξοικονόμηση προσωπικού, υλικών και οικονομικών πόρων, καθώς και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος για τους Υπαξιωματικούς της ΠΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται να λειτουργούν στη Σ.Μ.Υ.Α. τρεις κατευθύνσεις για την παραγωγή  των γενικών ειδικοτήτων Τεχνικών, Διοικητικών και Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, κατ' αντιστοιχία προς τις ειδικεύσεις των Σχολών που καταργούνται.

 

Το δεύτερο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνει 4 άρθρα (5-8), με τα οποία ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)- ΜΟ.Μ.ΚΑ, η οποία θα έχει ως σκοπό αφενός τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα στους τομείς της εκπόνησης μελετών και της κατασκευής έργων διά της χρησιμοποίησης μέσων και προσωπικού των ΕΔ, και αφετέρου το συντονισμό των ως άνω μέσων και του προσωπικού για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων έργων και μελετών.

Το αναλαμβανόμενο έργο αναμένεται να διευκολύνει την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου καθίσταται δυσχερές να εκπληρώνονται βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα, το πραγματοποιούμενο έργο προσδοκάται ότι θα εξυπηρετεί γενικότερους σκοπούς εθνικής άμυνας.

 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 8 άρθρα (9-16), με τα οποία ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α.-(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία θα αναλάβει ρόλο οικονομικοτεχνικής και νομικής υποστήριξης, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των τριών Ταμείων των ΕΔ, ήτοι του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) και του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.), που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Σκοπός της ρύθμισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ΕΔ, και όχι η εφάπαξ αξιοποίηση τους και η συνακόλουθη απογύμνωση των Ταμείων από τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Με τις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η οργάνωση της διαχείρισης των ίδιων οικονομικών πόρων του ΥΠ.ΕΘ.Α. με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η νέα Υπηρεσία (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ένοπλων Δυνάμεων- ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) θα προπαρασκευάζει τα σχέδια για την αξιοποίηση των ακινήτων μέσα από την εκπόνηση κατάλληλων μελετών, θα εισηγείται ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης προς το ΥΠ.ΕΘ.Α. και κατόπιν θα προβαίνει σε όλες τις νομικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης.

Η δημιουργία της νέας ευέλικτης Υπηρεσίας συνεπάγεται τη διατήρηση των Ταμείων στα οποία έγινε μνεία ανωτέρω και για τα οποία είχε προβλεφθεί με το άρθρο 18 του ν. 4250/2014 (Α' 74) η κατάργηση και συγχώνευση τους σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.).

Συμπερασματικά, η παρούσα νομοθετική ρύθμιση έχει ως στόχο να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες δομές διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και να παρέμβει ήπια σε αυτές, ενισχύοντας τις με την προσθήκη μιας νέας οργανωτικής μονάδας, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων και όχι στη ριζική μεταβολή του.

 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 14 άρθρα (17-30), με τα οποία ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως, υπηρεσιακής εξέλιξης, μετατάξεων, μεταθέσεων, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Μεγάλο μέρος των διατάξεων αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 3883/2010, (Α' 167), ο οποίος αποτελεί το βασικό νόμο περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, καθώς και των διατάξεων εκείνων του ν.2439/1996 (Α' 219), που σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού. Επίσης σημαντικό μέρος των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού αφορούν στην τροποποίηση του ν. 324/1976, (Α' 127) που αποτελεί το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας χειριστές ιπτάμενων μέσων των ΕΔ. Το σύνολο των διατάξεων κατατείνει στον εξορθολογισμό των όρων υπηρεσιακής εξέλιξης, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης του προσωπικού των ΕΔ, σύμφωνα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων.

 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 4 άρθρα (31-34), με τα οποία ρυθμίζονται ζητήματα σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, και ειδικότερα των συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης. Ειδικότερα:

Όσον αφορά στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, τα Γενικά Επιτελεία καθορίζονται ως αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών, εφόσον η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ των συμβάσεων είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη ρύθμιση αυτή, τα Γενικά Επιτελεία διευκολύνονται ως προς την ικανοποίηση των αναγκών προμήθειας αμυντικού υλικού και παροχής υπηρεσιών των τριών κλάδων των ΕΔ, ώστε να λειτουργούν οποτεδήποτε υπό καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Προς υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ν.3978/2011, προκειμένου τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων να συγκροτούν τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τη διενέργεια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ των συμβάσεων είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά στις συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάπτει ταυτόχρονα με αυτή και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.

Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η ανάγκη αδιάκοπης υποστήριξης του στρατιωτικού εξοπλισμού, ώστε να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, μέσα από την ταυτόχρονη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν στον ίδιο ουσιαστικά στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς και η αποφυγή περισσότερο δαπανηρών πρακτικών μεμονωμένων κατά περίπτωση ενεργειών υποστήριξης.

Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση για την απόδοση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. του προϊόντος συμβιβασμού στον οποίο καταλήγει το ΥΠ.ΕΘ.Α. με αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού

Τέλος, εισάγεται ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται, απλοποιείται και επιταχύνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 107 του ν. 3978/2011 διαδικασία αξιοποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος.

 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 11 άρθρα (35-45) με τα οποία ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΕΘ.Α..

Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις:

α. για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ειδικών Λογαριασμών των κλάδων των ΕΔ και την αποφυγή γενικότερα της δημιουργίας ελλειμμάτων,

β. για την προσωρινή επαναφορά της εποπτείας της λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

γ. για την εναρμόνιση του τρόπου παρακράτησης αποδοχών των στρατιωτικών που περιήλθαν σε αυτοδίκαιη αργία, κατ' αναλογία προς τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους,

δ. για την ευθύνη των οδηγών για ατυχήματα που προκαλούνται στη θάλασσα ή τον αέρα, κατ' αναλογία προς τα ισχύοντα για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου.

ε. για τη διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα στρατιωτικά οικήματα

στ. για θέματα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠ.ΕΘ.Α., καθώς και την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών των ΕΔ που ασκείται από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

ζ. για την επέκταση της υφιστάμενης για την Ανωτέρα Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα, και στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α' 125).

η. για την αναβάθμιση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς.

θ. για τη νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος των εν ενεργεία Ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των ΕΔ να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αξιωματικούς.

 

Το έβδομο κεφάλαιο, αποτελούμενο από 4 άρθρα (46-49) περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα ρυθμίζονται ειδικά και ειδικότερα ζητήματα των προηγούμενων κεφαλαίων, καθώς επίσης τις μεταβατικές και τις καταργητικές διατάξεις και τις διατάξεις έναρξης ισχύος του νόμου.

Πέραν αυτών, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνάδελφος κυρία Κοζομπόλη, με το πέρας της πρώτης ανάγνωσης, θα καταθέσει τροπολογία σχετικά με τον συνδικαλισμό στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την Απόφαση 3 του 2012 της Ολομέλειας του Αρείου πάγου.

Ευχαριστώ πολύ».

 

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 14:19