Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 21:05

Υλοποιείται στην πράξη η τροπολογία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γιώργου Ντζιμάνη που αφορά θέματα των ROMA

Υλοποιούνται στην πράξη οι διατάξεις της τροπολογίας που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γιώργος Ντζιμάνης και η οποία έγινε Νόμος του Κράτους και

αφορά στην συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων των ROMA στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:

Χθές έγινε συνάντηση της αναπληρώτριας υπουργου Θ. Φωτίου με τις περιφέρειες, όπου παρουσιάσθηκε η νεοσυσταθείσα Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Τονίσθηκε ότι η Ειδική Γραμματεία (Ε.Γ.) εκφράζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, μέσω συνεκτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την αυτοδιοίκηση α’ και β΄ βαθμού.

Παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση που εκπόνησε ήδη η Ειδική Γραμματεία και η τυπολογική κατάταξη των 370 οικισμών/καταυλισμών Ρομά σε τρεις κατηγορίες:

1. «Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές» σε περίπου 74 καταυλισμούς.

2. «Μικτοί καταυλισμοί» με προβλήματα πολεοδομικής οργάνωσης και με τη συνύπαρξη σπιτιών και πρόχειρων καταλυμάτων σε περίπου 180 περιοχές.

3. «Γειτονιές» οι οποίες βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού σε περίπου 117 οικισμούς.

Το σύνολο το πληθυσμού στις παραπάνω περιοχές ανέρχεται σε περίπου 110.000 άτομα.

Η υπουργός δίνοντας προτεραιότητα στους καταυλισμούς της πρώτης κατηγορίας δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότησή τους και με κρατικά κονδύλια, για όσες περιφέρειες – δήμους έχουν ώριμα έργα βάση των κριτηρίων που παρουσιάστηκαν.

 Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, Αικατερίνη Γιάντσιου, παρουσίασε προτάσεις για παρεμβάσεις ανά τύπο καταυλισμού/οικισμού και ανά άξονα πολιτικής (υποδομές – στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση και υγεία) για την επίτευξη της σταδιακής αλλά πλήρους ένταξης του εν λόγω πληθυσμού.

Οι παριστάμενες περιφέρειες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και συμφώνησαν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του επόμενου διμήνου για την εξειδίκευση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Η υπόψη τοπολογία έχει όπως παρακάτω:

Τροπολογία με Γενικό Αριθμό 303 & Ειδικό Αριθμό 40, όπως κατατέθηκε και έγινε δεκτή από τον Υπουργό κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη είναι η ακόλουθη:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο τέλος του Εδαφίου α., της παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται:

δ) Στο Τμήμα Κοινωνικής ένταξης λειτουργεί και ειδικό Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ελλήνων Τσιγγάνων (Roma) το οποίο είναι αρμόδιο

αα) την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης, με την προοπτική ένταξής τους και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με φορείς, Υπουργεία και την Κοινωνία των Πολιτών, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων.

ββ) την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς κι την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τους συλλόγους των εκπροσώπων τους.

γγ) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής

δδ) το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών

εε) την καταγραφή και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων/ συλλόγων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων Τσιγγάνων (Roma), καθώς και την καταγραφή των υφιστάμενων κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

στστ) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα κοινωνικής ένταξης Ελλήνων Τσιγγάνων καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία με φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων στα προγράμματα αυτά

ζζ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς κι διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων και την παροχή οδηγιών προς τις ελληνικές αντιπροσωπίες στην αλλοδαπή επι των θεμάτων αυτών

ηη) τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων  στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών

θθ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημοσίων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τους στον τομέα αυτό

ιι) την οργάνωση και την εποπτεία ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής

ιαια) το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 21:08