Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 10:01

Στην βουλή η επικύρωση της Συμφωνίας με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τις συνοριακές διαβάσεις Λαιμού και Προμάχων - Πρεσβεία στα Σκόπια προξενείο στο Μοναστήρι. Τι αναφέρει ο εισηγητής του νομοσχεδίου Γιώργος Ντζιμάνης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συζητάμε σήμερα την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις.

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η προαναφερθείσα Συμφωνία και έχει την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 28, παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η Συμφωνία  υπεγράφη την 8η Μαρτίου 2019 στα Σκόπια.

Στόχος της συμφωνίας είναι, η διευκόλυνση της διασυνοριακής επικοινωνίας, η συνεισφορά στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή, η ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων των Λαών των δύο χωρών και η ενδυνάμωση και προώθηση συνεργασίας των τοπικών κοινωνιων.

Με το άρθρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται η ως άνω συμφωνία για την εγκατάσταση νέας συνοριακής διέλευσης στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας. Η συμφωνία αποτελείται από έξι (6) άρθρα.

Στο προοίμιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στη συμφωνία για το νέο συνοριακό σημείο διέλευσης. Δηλαδή:

Αναγνωρίζοντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συνεργασία των δύο μερών σε σχέση με την περιοχή της λίμνης Πρέσπας από το 2000.

Έχοντας ως βάση το Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη του πάρκου Πρεσπών που εκπονήθηκε στο πλαίσιο αυτό το 2005.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του πάρκου  των Πρεσπών, η οποία υπεγράφη στην Πύλη στις 2 Φεβρουαρίου 2010, και ειδικότερα το άρθρο 3. παρ. 2 σχετικά με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των οδικών και των επικοινωνιακών δικτύων και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Πρέσπας.

Επιθυμώντας να ενισχύσουν περαιτέρω και να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών και επιδιώκοντας τη δημιουργία των πλέον ευνοϊκών συνθηκών για την αναπτυξή της. 

Πιστεύοντας ότι η δημιουργία ενός νέου συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας θα ενθαρύνει διασυνοριακά τη συνεργασία μεταξύ των μερών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων των Λαών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία των αντίστοιχων τοπικών αρχών.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

 Στο άρθρο 1 της συμφωνίας αναφέρεται το αντικείμενο της, ήτοι η κατασκευή ενός νέου συνοριακού σημείου διέλευσης στη μεγάλη Πρέσπα και της οδικής αρτηρίας που συνδέει το λαιμό (Δήμου Πρεσπών) με τη Μάργκοβα (Margova Noga). Η νέα συνοριακή δίοδος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διέλευση προσώπων, δικύκλων και τρικύκλων, καθώς και οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, με μέγιστο βάρος έως πέντε τόνους.

Στο άρθρο 2 της συμφωνίας, ορίζεται ότι κάθε μέρος θα κατασκευάζει ή ανακατασκευάζει και αναβαθμίζει στο εδαφός του, το κατάλληλο οδικό δίκτυο καθώς και κάθε άλλη αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία του συνοριακού σημείου διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τα πρότυπα που ισχύουν για τις οδικές συνδέσεις  που αφορούν το συνοριακό σημείο διέλευσης θα συμφωνούνται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων  της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 3.

Οι κύριες τεχνικοί παράμετροι, όπως οι οδοί διασύνδεσης οι υποδομές, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις ελέγχου το καθεστώς λειτουργίας , τα νομικά θέματα που αφορούν την κατασκευή του νέου συνοριακού σημείου διέλευσης και όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα καθορίζονται από την κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας.

Στο άρθρο 3 της συμφωνίας  προβλέπεται η συγκρότηση της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία απαρτίζεται από ίσο αριθμό αντιπροσώπων , ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 9 άτομα για κάθε μέρος. Τα μέρη μπορούν να προσκαλούν άλλους εμπειρογνώμονες όπως απαιτείται για τις εργασίες της επιτροπής.

Η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τη συμφωνία και τις οδηγίες που λαμβάνει από τις κυβερνήσεις των μερών.

Τα μέρη εντός 30 ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ, θα ανταλλάξουν , δια της διπλωματικής οδού, κατάλογο των ονομάτων και των θέσεων των μελών της διμερούς κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της εντός τριών μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

Η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα καταρτίσει τους κανόνες λειτουργίας και διαδικασίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της και θα υιοθετήσει τους κανόνες κατά τη δεύτερη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα διεξάγωνται εναλλάξ σε κάθε μέρος.

Τα μέρη μπορούν επίσης να συνάψουν, με αμοιβαία συμφωνία, πρόσθετα πρωτόκολλα για θέματα που θεωρούν σημαντικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Στο άρθρο 4 της συμφωνίας τα μέρη δηλώνουν ότι κατά την εκτέλεσή  της  θα πληρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εθνική τους νομοθεσία.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα εφαρμόζει την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαική Ένωση.

Στο άρθρο 5 της συμφωνίας ορίζεται ότι τυχόν διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας θα επιλύονται από την κοινή επιτροπή εμπειρογνομώνων. Εάν η επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών, η διαφορά θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των μερών.

Στο άρθρο 6 της συμφωνίας  ορίζεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποιήσεως των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών τους για τη θέση σε ισχύ.

 

Με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι οι αποφάσεις της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 3 της κυρούμενης συμφωνίας θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.

 

Με το άρθρο τρίτο του σχεδίου νόμου υλοποιείται το άρθρο 10 ,παράγραφος 1 της συμφωνίας των πρεσπών . στο εν λόγω άρθρο, συμφωνήθηκε η αναβάθμιση των αρχών τους στο έδαφος του άλλου μέρους. Ειδικότερα η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να αναβαθμίσει:

α) το υπάρχον γραφείο συνδέσμου σε πρεσβεία και

β) το υπάρχον γραφείο του Μοναστηρίου σε Γενικό Προξενείο.

Το άρθρο τέταρτο αναφέρεται στη σύνθεση της Πρεσβείας των Σκοπίων στην οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν Προξενικό Γραφείο και Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων, και ορίζεται η περιφέρεια των τελευταίων.

Σημειώνεται ότι για λόγους εξοικονόμησης δαπανών, στην πρεσβεία των Σκοπίωνμεταφέρονται ΄θέσεις από άλλες αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου εξωτερικών.

Το άρθρο πέμπτο αναφέρεται στο Γενικό Προξενείο Μοναστηρίου

Το άρθρο έκτο  αναφέρεται στην τροποποίηση της συνθέσεως των Πρεσβειών της Ποντγκόριτσας και του Βουκουρεστίου κάθώς και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαική Ένωση στις Βρυξέλλες.

 Το άρθρο έβδομο. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προυποθέσεων του άρθρου 4 αυτής.

 

Από τις διατάξεις του προτεινομένου σχεδίου νόμου προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού τα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. ετήσια δαπάνη, κατά το μέρος που αναλογεί στη χώρα μας.

α. από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης ( θέρμανση, λογαριασμοί ,επίπλωση κ.λ.π.) του νέου συνοριακού σημείου.

β. από την αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων (τελωνειακών , αστυνομικών) που θα στελεχώσουν το σημείο.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

  1. ετήσια δαπάνη από την καταβολή της μισθολογικής διαφοράς , λόγω της αναδιάρθρωσης της σύνθεσης των υπηρεσιών, ύψους περίπου 66χιλ. ευρώ.
  2. κάλυψη εξόδων:

    α.  κατασκευής του σημείου και των δρόμων που συνδέουν τα δύο σημεία.

    β.   Συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εντός και εκτός της χώρας και έξοδα φιλοξενείας εμπειρογνωμόνων του άλλου μέρους.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

  1. Δαπάνη μεταθέσεων προσωπικου 21χιλ. ευρώ περίπου.
  2. ενδεχόμενη δαπάνη για συμμετοχή επιπλέον εκπροσώπων σε διαπραγματεύσεις για επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι παραπάνω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του κρατικού προυπολογισμού.

 

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική Δημοκρατία και το Μάιντεν (Majden) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

 

Με το παρόν σχέδιο νόμου η παραπάνω συμφωνία κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 28, παράγραφος 1 του Συντάγματος.

Τα δύο μέρη:

Επιθυμώντας να ενισχύσουν περαιτέρω και να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών και επιδιώκοντας τη δημιουργία των πλέον ευνοικών συνθηκών για την αναπτυξή της.

Βασιζόμενοι στις διατάξεις της συμφωνίας των πρεσπών και συγκεκριμένα του άρθρου14, παρ.6 αναφορικά με την κατασκευή νεών σημείων διέλευσης καθώς και του άρθρου 12, παρ, 4 για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των Μερών και των πολιτών τους.   

Πιστεύοντας ότι η δημιουργία ενός νέου συνοριακού σημείου διέλευσης θα ενθαρύνει διασυνοριακά τη συνεργασία μεταξύ των μερών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας και φιλίας μεταξύ των δύο κρατών

Λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία των αντίστοιχων τοπικών αρχών.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

 

 

  Στο άρθρο 1 αναφέρεται το αντικείμενο της συμφωνίας. ήτοι η κατασκευή ενός νέου συνοριακού σημείου διέλευσης και οδικής αρτηρίας που θα συνδέει τους Προμάχους Πέλλας με το Μάιντεν (Majden) στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι κάθε μέρος θα κατασκευάζει ή ανακατασκευάζει και αναβαθμίζει στο εδαφός του,το κατάλληλο οδικό δύκτιο καθώς και κάθε άλλη αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία του συνοριακού σημείου διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τα πρότυπα που ισχύουν για τις οδικές συνδέσιες που αφορούν το συνοριακό σημείο διέλευσης θα συμφωνούνται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων  της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 3.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η συγκρότηση της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία απαρτίζεται από ίσο αριθμό αντιπροσώπων , ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 9 άτομα για κάθε μέρος. Τα μέρη μπορούν να προσκαλούν άλλους εμπειρογνώμονες όπως απαιτείται για τις εργασίες της επιτροπής.

Η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τη συμφωνία και τις οδηγίες που λαμβάνει από τις κυβερνήσεις των μερών.

Τα μέρη εντός 30 ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ, θα ανταταλλάξουν , δια της διπλωματικής οδού, κατάλογο των ονομάτων και των θέσεων των μελών της διμερούς κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της εντός τριών μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

Η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα καταρτίσει τους κανόνες λειτουργίας και διαδικασίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της και θα υιοθετήσει τους κανόνες κατά τη δεύτερη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα διεξάγωνται εναλλάξ σε κάθε μέρος.

Τα μέρη μπορούν επίσης να συνάψουν, με αμοιβαία συμφωνία, πρόσθετα πρωτόκολλα για θέματα που θεωρούν σημαντικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Στο άρθρο 4 τα μέρη δηλώνουν ότι κατά την εκτέλεση της συμφωνίας θα πληρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εθνική τους νομοθεσία.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα εφαρμόζει την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαική Ένωση.

Στο άρθρο 5 συμφωνείται ότι για την κατασκευή και το άνοιγμα του νέου συνοριακού σημείου διέλευσης θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια από την ευρωπαική ένωση και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο άρθρο 6 της συμφωνίας ορίζεται ότι τυχόν διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας θα επιλύονται από την κοινή επιτροπή εμπειρογνομώνων. Εάν η επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών, η διαφορά θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των μερών.

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποιήσεως των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών τους για τη θέση σε ισχύ.

Από τις διατάξεις του προτεινομένου σχεδίου νόμου προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού τα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. ετήσια δαπάνη, κατά το μέρος που αναλογεί στη χώρα μας.

α. από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης ( θέρμανση, λογαριασμοί ,επίπλωση κ.λ.π.) του νέου συνοριακού σημείου.

β. από την αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων (τελωνειακών , αστυνομικών) που θα στελεχώσουν το σημείο.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

 

  1. Συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εντός και εκτός της χώρας και έξοδα φιλοξενείας εμπειρογνωμόνων του άλλου μέρους.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

ενδεχόμενη δαπάνη για συμμετοχή επιπλέον εκπροσώπων σε διαπραγματεύσεις για επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι παραπάνω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του κρατικού προυπολογισμού.

Τέλος θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά εδράζονται στη συμφωνία των Πρεσπών δηλαδή: η αναβάθμιση των υπηρεσιών στηρίζεται στο άρθρο 10, παρ 1, άρθρου14, παρ.6 αναφορικά με την κατασκευή νέων σημείων διέλευσης καθώς και του άρθρου 12, παρ, 4 για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των Μερών και των πολιτών τους.    

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 10:08