Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 08:49

Η απάντηση Σταϊκούρα στην ερώτηση για την δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων της αποναρκοθέτησης του Γράμμου και της τουριστικής προβολής της περιόδου Λεούδη

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4664/13.4.2022 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές  Ολυμπία Τελιγιορίδου, Καλλιόπη Βέττα, Θεοπίστη Πέρκα και Ιωάννης Ραγκούσης,

ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα εξής: (1) Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ), αποτελεί την αρμόδια εθνική Αρχή για τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς πόρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) και δράσεων. Στο έργο της αυτό υποστηρίζεται διοικητικά από την Γενική Δ/νση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Οργανική μονάδα της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. αποτελεί το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Σ.Π.) το οποίο είναι αρμόδιο για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων είτε κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών και αναφορών είτε σε συνέχεια εντολών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (νυν Εθνική Αρχή Διαφάνειας) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παρ. 1 άρθρου 60 του π.δ. 142/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4607/19).

(2)Το έτος 2014, κατά την αριθ. 595/29.4.2014 συνεδρίαση της ΕΔΕΛ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίστηκε να διενεργηθεί έλεγχος, κατά προτεραιότητα, σε επτά (7) σε πράξεις δημοσιότητας, στο πλαίσιο των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, της Προγραμματικής Περιόδου (Π.Π.) 2000-2006. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 18.7.2014 όπου και ελέγχθηκαν, κατόπιν δειγματοληψίας, εννέα (9) από τα είκοσι τέσσερα (24) υποέργα των προαναφερόμενων επτά (7) πράξεων και συγκεκριμένα: (i) τα υποέργα 4 και 5 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 75442, (ii) τα υποέργα 1 και 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 86657, (iii) το υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 118310, (iv) το υποέργο 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 86779 (v) το υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 86780, (vi) το υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 118345 και (vii) το υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 86663.

(3) Ακολούθως, στην αριθ. 649/30.7.2015 συνεδρίασή της Ε.Δ.ΕΛ. – η οποία είναι το κατά νόμο αρμόδιο συλλογικό όργανο να εγκρίνει και να οριστικοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4314/2014 – εγκρίθηκαν και οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του ανωτέρω εκτάκτου ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε στην αριθ. 655/18.9.2015 επόμενη συνεδρίαση, για την πληρέστερη αποτύπωση σε αυτό της ληφθείσας απόφασης κατά την αριθ. 649/30.7.2015 συνεδρίαση. Τα οριστικά αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στον Ανακριτή Κοζάνης με το αριθ. πρωτ. 1950/ 8.10.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

(4)Με το αριθ. πρωτ. 418/5.8.2021 έγγραφό του ο ανακριτής Κοζάνης υπέβαλε αίτημα στην Γ.Δ.Ε.Σ.Π. να συνεχίσει τον έλεγχο στα ανέλεγκτα, κατά τον έλεγχο του 2014, δεκαέξι (16) υποέργα – από τα είκοσι τέσσερα (24) συνολικά - των ανωτέρω πράξεων, προκειμένου να προσδιοριστεί με επάρκεια το ύψος των δημοσιονομικών αστοχιών ή υπερβάσεων. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου του ανακριτή Κοζάνης, δόθηκε η αριθ. 1/2022 εντολή ελέγχου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς το ΑΤΕΕΣΠ για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στα ανωτέρω ανέλεγκτα υποέργα πράξεων δημοσιότητας του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ΠΠ2000-2006.

(5)Με την αριθ. πρωτ. 123222 ΕΞ 2021/6.10.2021 απόφαση του Προέδρου της ΕΔΕΛ (Υ.Ο.Δ.Δ. 863) συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στα προαναφερόμενα υποέργα της Τ.Β. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 13.10.2021 έως 22.10.2021, μεταξύ άλλων, και στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και αφορούσε: (i) τα υποέργα 1, 2, 3, 6 και 7 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2002-2003» (κωδ. ΟΠΣ 75442- ΕΤΠΑ), (ii) τα υποέργα 3 και 4 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2004-2006» (κωδ. ΟΠΣ 86657-ΕΤΠΑ), (iii) τα υποέργα 1 και 3 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2007-2008» (κωδ. ΟΠΣ 118310-ΕΤΠΑ), (iv) τα υποέργα 1 και 3 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση Δράσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2003-2006» (κωδ. ΟΠΣ 86663), (v) το υποέργο 2 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση Δράσεων ΕΓΤΠΕ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2003» (κωδ. ΟΠΣ 86779), (vi) τα υποέργα 1, 3 και 4 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση Δράσεων ΕΓΤΠΕ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2004-2006» (κωδ. ΟΠΣ 86780) και (vii) το υποέργο 1 της πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση Δράσεων ΕΓΤΠΕ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2007-2008» (κωδ. ΟΠΣ 118345). (6)Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων οριστικοποιήθηκαν κατά την αριθ. 894 συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ), η οποία έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου 2022.

Οι αντίστοιχες εκθέσεις οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου διαβιβάστηκαν στο ανακριτή Κοζάνης με το αριθ. πρωτ. 57842 ΕΞ 2022/29-4-2022 έγγραφο. (7) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την πρώην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με το έργο «Ψηφιακή Καταγραφή και Πιλοτική Εφαρμογή Αποναρκοθέτησης Παλαιών Ναρκοπεδίων και Ύποπτων Χώρων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου».

Η σχετική πορισματική αναφορά υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Σελίδα 3 από 3 Πρωτοδικών Κοζάνης και οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την εν λόγω δικογραφία θα πρέπει να αναζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 09:01