Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 19:03

Στις 5 και 6 Ιανουαρίου Μπουμπουσάρια Σιάτιστας

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016
21:00 Προςφορά Σιατιςτινού κραςιού ςτην πλατεία
Γεράνειασ υπό τουσ ήχουσ τοπικήσ ορχήςτρασ
Γλέντι και χορόσ των Μπουμπουςιαριών ςε όλη τη
Σιάτιςτα μέχρι το χάραμα τησ επόμενησ μέρασ
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016
13:30 Συνάντηςη Μπουμπουςιαριών ςτην πλατεία
Γεράνειασ
14:00 Εκκίνηςη Μπουμπουςιαριών από την πλατεία
Γεράνειασ και παρέλαςη κατά μήκοσ του κεντρικού
δρόμου μέχρι την πλατεία Χώρασ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 19:24