Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 19:33

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Έγκριση φακέλου του έργου: «Οικιστική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ρόκαστρου» και υποβολή του στην πρόσκληση 46 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ζώνης». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
3 Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευση και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
4 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή συντήρηση του κλειστού Σχολικού Γυμναστηρίου» Σιάτιστας».-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
5 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επίστρωση δρόμου στην πλατεία (καφενείο Σιούτη) Δ.Δ. Μικροκάστρου Δήμου Σιάτιστας». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή – βελτίωση βιοτεχνικού πάρκου Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσοτυλίου προς Σούντα ΔΚ Τσοτυλίου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση του έργου συντήρηση δημοτικού σχολείου Στέρνα -Σήμαντρο». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10 Τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσοτυλίου προς Σούντα στη ΔΚ Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
11 Αποδοχή απόφασης «Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" με κωδικό MIS 356888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.

12 Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
13 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4038/2012 και Ν. 4071/2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15 Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
16 Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών κτιρίων στη ΔΗΚΕΒΟ για την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ..- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
17 Έγκριση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1035/19.6.2012 πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ για την υποβολή αίτησης προσφοράς.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
18 Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 21.200 τ.μ. στη θέση 'Γκουλέτσος' της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης», ιδιοκτησίας της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
19 Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση περιπτέρου στην Τ.Κ. Εράτυρας. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
20 Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
21 Αλλαγή χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δαφνερού.- Εισηγητής ο Κατσικάς Α.
22 Αιτήσεις.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 19:35