Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Ιουλίου 2012 14:58

Παρατείνεται έως 13.7.2012 η ημερομηνία υποβολής αίτησης για τα Σεμινάρια επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας που διοργανώνει το ΕΒΕ Κοζάνης για τα μέλη του

eveΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης (ΕΒΕ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική με την...

περίπτωση τους αίτηση, που μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕ www.evekozani.gr ή στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου στην Κοζάνη (οδός Ι. Φαρμάκη 2) και στα παραρτήματα Πτολεμαίδας και Σιάτιστας, έως και την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 (13/7/2012).

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι:
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

2. Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.
Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:
• Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
• Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
• Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

3. Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
4. Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:
• σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε ΕΞΥΠΠ ή
• σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

5. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα. Συγκεκριμένα:
α. εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του [άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
β. εάν επιμορφωθεί κατάλληλα [άρθρο 12 §4 εδάφιο γ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)]. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 26358/719/29-12-2010 Υπουργική απόφαση. Ευνόητο είναι ότι η επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
γ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.

6. Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

7. Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.

8. Εάν από την εξέταση των στοιχείων της αίτησής σας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιμόρφωσης θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας επιστρέψουμε την προκαταβολή σας.

9. To ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας για επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας, για το 2012. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στη Σιάτιστα και στα Σέρβια, σε πιστοποιημένες δομές .

10. Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 10 ώρες για τη Γ΄ κατηγορία και 35 ώρες για τη Β΄ κατηγορία και θα υλοποιηθούν Σάββατο-Κυριακή.

11. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 13/7/2012 ενώ η υλοποίηση των σεμιναρίων θα είναι από 01/09/2012 έως 30/09/2012.

12. Εκπαιδευτές των σεμιναρίων θα είναι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και πιστοποιημένοι τόσο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ όσο και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

13. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα προβληθούν video με θέματα σχετικά με το αντικείμενο.

14. Μετά την υλοποίηση των σεμιναρίων και εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα όργανα του ΣΕΠΕ, θα εκδοθεί η βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε καταρτιζόμενο.

15. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 100€ για επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας και 150€ για επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας και επιδοτείται κατά 30% από το Επιμελητήριο. Το κόστος καταβάλλεται με την έναρξη του σεμιναρίου.

16. Για τη συμμετοχή τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση εργοδότη ή εργαζόμενου που θα επιμορφωθεί και να την αποστείλουν στο fax 24610 33976 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

17. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Κοζάνης στο τηλέφωνο 24610 41693 (κα Καρακουλάκη).

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 07 Ιουλίου 2012 14:31