Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:41

Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας δυτικης Μακεδονίας

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της « Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυ-τικής Μακεδονίας»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχον-τας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.
καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυ-τικής Μακεδονίας:

1. Αδάμο Ματθαίο
2. Γιώσκο Νικόλαο
3. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
4. Οικονομίδου Φιλαρέτη
5. Τζιώτζη Απόστολο
6. Τσακνάκη Μαρία
7. Τσότσο Παύλο
8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
9. Ναούμ Χρήστο
10. Σπόντη Ελισσάβετ
11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3. Προτάσεις για τη λειτουργία πρότυπου οργανισμού των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκα-τάστασης.

Εισηγήτρια: Οικονομίδου Φιλαρέτη, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4. Κοινωνική – προληπτική ιατρική σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύ-ματος συμμετοχής τους.(2461351193-2461052627)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Κοσματόπουλος

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:49