Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 11:13

Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ»

Από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης  Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α, την 284984/13-7-2010 Υ.Α., τις 317353/23-07-2008 και 328764/15-09-2008 εγκυκλίους της Γεν. Γραμ.Υπ.Α.Α.Τ. καθώς και της 311928/29-6-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Οριστικής Εγκατάλειψης Αμπελώνων (Πριμοδότηση Εκρίζωσης)» καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 01/09/2010.

Στο παραπάνω μέτρο δικαίωμα ένταξης έχουν αμπελουργοί που:

·Διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα για το σκοπό αυτό από την αμπελουργική περίοδο 1998-1999 και εντεύθεν.

·Κατέχουν και καλλιεργούν ορθά αμπελοτεμάχιο που έχει φυτευτεί νόμιμα και όχι κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης και η ποικιλία του είναι ταξινομήσιμη στον κατάλογο συνιστώμενων – επιτρεπόμενων για το νομό οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

·Έχουν Αμπελουργικό Μητρώο.

·Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εκμετάλλευσης και έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια.

·Έχουν υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώσεις συγκομιδής για τις 2 τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.

·Η έκταση του αμπελοτεμαχίου δεν είναι μικρότερη του 1 στρέμματος.

·Επίσης, η σχετική έκταση να πληρεί τους όρους επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Καν. (ΕΚ) 479/2008:

I.  Δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης, ή δεν έχει φυτευτεί με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό.

II. Δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις 5 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης (βιολογική γεωργία, σχέδια βελτίωσης κλπ.).

III. Δεν είναι εγκαταλελειμμένη έκταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται με την αίτηση είναι τα εξής:

·  Φωτοτυπία της ταυτότητας.

·  Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης (Ε1-2010).

·  Δήλωση εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης, έτους 2010.

·  Φωτοτυπίες των τίτλων ιδιοκτησίας ή επίσημων ενοικιαστηρίων άνω των 10 ετών των αγροτεμαχίων που προορίζονται για εκρίζωση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη σύμφωνη γνώμη.

·  Επικαιροποιημένη καρτέλα του παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων που προορίζονται για εκρίζωση και απόσπασμα του Αμπελουργικού Μητρώου, εφ’ όσον μας επιτρέψει η Διεύθυνση Μητρώου να δεχθούμε αιτήσεις τροποποίησης των δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας ή νέες εγγραφές (αρχείο Μητρώου αμπέλων Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης).

·  Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών 2008 και 2009 (αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 20 και στο τηλ. 2461351431 κατά τις εργάσιμες ώρες.
                                                       
 
 
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 11:16