Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013 13:21

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας (43η)

ΘΕΜΑ: 43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο2.     Χάτσιο Ιωάννη3.     Γιαννάκη Βασίλειο4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο6.     Κούτσιανο Βασίλειο 7.     Ψευτογκά Δημήτριο8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  12/11/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασηςΈγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Ανακατασκευή τεχνικού στην Χ.Θ 7 + 900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο» Προϋπολογισμού 25.500,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης  Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη Θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» Προϋπολογισμού 25.500,00€ (με Φ.Π.Α) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπ΄αριθμ 10/2013 διακήρυξης για την προμήθεια λευκού Ακρυλικου Χρώματος Διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε ΚοζάνηςΠαράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Νίκης (Β΄Φάση)» Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Η/Μ συστήματος πισίνας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών στο Δ.Δ Φανού» Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση φωταγώγησης Ε.Ο Δικτύου Ν. Φλώρινας»Έγκριση εξουσιοδότησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας» Προϋπολογισμού Δαπάνης  150.000,00€Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας »Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική Προστασία του Αναχώματος της τεχνικής λίμνης Τ.Κ Αμμοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000,00€ Π.Ε ΦλώριναςΣυγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία του Αναχώματος της Τεχνικής Λίμνης Τ.Κ  Αμμοχωρίου»Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση πρακτικού ανάθεσης  της μελέτης : «Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωση Αποκαλυφθείσων Εκτάσεων για τον καθορισμό των οριογραμμών των λιμνών Βεγορίτιδας Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας» Π.Ε ΦλώριναςΑκύρωση απόφασης 1136/2013 Οικονομικής επιτροπής που αφορά το έργο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Δ Κέλλης» Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του υποέργου «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» προϋπολογισμού 1.200.000,00€  Έργο «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» προϋπολογισμού 1.200.000,00€   Π.Ε ΚαστοριάςΈγκριση της Διακήρυξης του έργου : «Όμβρια Πενταβρύσου», προϋπολογισμού 35.000,00€ Π.Ε ΚαστοριάςΣυγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:   «Όμβρια Πενταβρύσου» Π.Ε ΚαστοριάςΈγκριση διακήρυξης του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας ( Δ124 έως το Δ128)» με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 041 κ.ε 2006ΕΠ04100001 Π.Ε Καστοριάς  Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς  Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς  Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Εκκλησίας Επταχωρίου» Π.Ε ΚαστοριάςΈγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»  Τροποποίηση των όρων του δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό» / ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύμιο Tour – Act   Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη των αναγκών εκχιονισμού Π.Ε Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2013-2014» Π.Ε ΓρεβενώνΈγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πιστικού» Π.Ε Γρεβενών   Έγκριση του πρακτικού Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου Γρεβενών – Π.Ε Γρεβενών»   Έγκριση αποδοχής ποσού 253.873,20€ σύμφωνα με το έγγραφο της EUROPEN COMMISSION – DIRECTORATE- GENERAL ENVIRONMENT με θέμα  LIFE 09 NAT/GR/000333 ARCTOS / KASTORIA Π.Ε Καστοριάς   Αναμόρφωση προϋπολογισμού 15/2013 Π.Δ.Μ Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 64.789,49€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή έργων Π.Ε ΚοζάνηςΈγκριση αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε  ποσού 150.023,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Οκτώβριο του 2013Έγκριση νέων Αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε ΚοζάνηςΈκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς  Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΈδραΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIAΈγκριση δαπάνης για την μετάβαση συνεργείου κοπής με οξυγόνα την φόρτωση σε φορτηγό της υπηρεσίας και την μεταφορά του προωθητήρα γαιών komatsu D355A -3 με αριθμό πλαισίου 9924 ερπυστριοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 6223 στην έδρα του τεχνικού εξοπλισμού   Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 4.000 μέτρων για  εργασίες υδροδότησης που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Μπάρα Σιάτιστας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης Βοίου του Δήμου Βοίου   Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Λευκοπηγής στην Κορυτσά της Αλβανίας για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου    Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με τους Εμπορικούς Συλλόγους Κοζάνης και Εορδαίας  Έγκριση ποσού για την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης του Τάλειου Γηροκομείου Κοζάνης   Έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε σεμινάριο υπαλλήλων του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο   Π.Ε ΚοζάνηςΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην αγορά ημερολογίων – λευκωμάτων του 2014 το περιεχόμενο των οποίων προβάλει τον ενδυματολογικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε ΚοζάνηςΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των προγραμματισμένων δράσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΟλυμπιάδαςΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων του Ι.Ν Αγίου Δημητρίου με τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την καταστροφική πυρκαγιά του 1993Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των «Εικαστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς» με τον Σύλλογο Φίλων Εικαστικών Τεχνών Εορδαίας « Άρης Γαρουφαλίδης»  Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού των γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσίας ΕπιτρόπουΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Εμπορίου «Ο Άγιος Μηνάς»Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του τμήματος της χορωδίας του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την επίσκεψη του στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιώνΈγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό των Ταξιαρχών Πολιούχων του ΒαθύλακκουΈγκριση δαπανών Π.Δ.ΜΈγκριση δαπανών Π.Ε ΚοζάνηςΕγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε ΓρεβενώνΈγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε ΓρεβενώνΈγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε ΓρεβενώνΈγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Φλώρινας Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 και υπόλοιπο Νοεμβρίου 2012 Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε ΦλώριναςΑποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της «20ης Χορωδιακής Συνάντησης -2013» Φ.Σ.Φ.Α ΦλώριναςΑποζημίωση της Τσαπαρή Αντωνίου Αναστασίας, Καπουλίτσα Δημητρίου και Κώτττα Ζωή λόγω συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία Π.Ε ΦλώριναςΈγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς   Έγκριση δαπανών Π.Ε ΚαστοριάςΛήψη απόφασης  για άσκηση ένδικου μέσου και ορισμό Δικηγόρου για Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.ΜΠαροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσ/νικης κ. Πάκα Ιωάννη, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013 13:26