Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 01 Απριλίου 2014 09:08

Προκήρυξη για μια θέση Ψυχολόγου στο ΚΕΚΑΜΕΑ Κοζανης

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» προτίθεται να προσλάβει Ψυχολόγο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31-12-2014.

Ειδικότητα Θέσεις Ώρες απασχόλησης ημερησίως

Ψυχολόγος
1
8ωρη απασχόληση

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
8. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις ειδικής αγωγής.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενο το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο εξωτερικό του φακέλου, στο Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης Αιανής 2, Koζάνη, τηλ. επικοινωνίας 2461033969 (Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 08:00πμ – 15:30μμ), από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται το απαιτούμενο έντυπο της αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 31/03/2014 έως 03/04/2014. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Απριλίου 2014 09:11