Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 03 Απριλίου 2011 02:27

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Αθανασιάδη για το θέμα των νοσοκομείων στην Δυτική Μακεδονία εχει ως εξής: Κύριε Υπουργέ,

Παρακολουθώ από κοντά τις προσπάθειες που καταβάλετε προκειμένου να αναβαθμίσετε συνολικά το Ε.Σ.Υ. και εξορθολογήσετε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτές σας τις προσπάθειες ..

αισθάνομαι την υποχρέωση σαν βουλευτής να συμμετέχω συμβάλλοντας στο έργο σας κατά τον δυνατόν και με τις δικές μου προτάσεις, οι οποίες αφορούν στο Νομό Κοζάνης και ειδικότερα στα Γ.Ν. Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.
ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
• Ο συνολικός αριθμός κλινών στα δύο Νοσοκομεία φαίνεται να διασφαλίζει μια πολύ καλή αντιστοιχία κλινών σε σχέση με τους κατοίκους του Νομού (1 κλίνη/ 400 κατοίκους).
• Η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού αναφοράς είναι:
62% Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης
38% Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
Επίσης και η ποσοστιαία κατανομή των κλινών είναι:
43% Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης
53% Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει, ότι ανατρέπεται η σχέση (1) και μάλιστα σε βάρος του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, το οποίο έχει αναφορά στο Γ.Ν. Κοζάνης. Το Νοσοκομείο αυτό φαίνεται να υστερεί στις κλίνες που αναλογικά θα έπρεπε να έχει. Έτσι καταλήγουμε στο φαινόμενο να έχουμε περίπου 100 κλίνες να πλεονάζουν στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας και στο Γ.Ν. Κοζάνης να παρατηρείται έλλειψη κλινών.( Ένα Νοσοκομείο, το οποίο θεμελιώθηκε και ξεκίνησε να ανεγείρεται με ιδιωτικές δωρεές το 1954).
• Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού του Γ.Ν. Κοζάνης είναι κατά 70 άτομα μεγαλύτερος από τον αριθμό προσωπικού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας. Η ως άνω δύναμη του προσωπικού φαίνεται ότι δεν είναι αναλογικά κατανεμημένη κατά αντιστοιχία των κλινών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, της συνολικής ζήτησης και εν κατακλείδι κατά αντιστοιχία της συνολικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των δύο Γ.Ν..
• Η απουσία επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού από την Υ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.
• Η απουσία επιχειρησιακού σχεδίου στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας.
• Οι μη επικαιροποιημένοι και σύγχρονοι οργανισμοί και στα δύο Γ.Ν..
• Ο μη υφιστάμενος εξορθολογισμός στις δαπάνες (φάρμακα, υλικά, αντιδραστήρια, διατροφή, κλπ).
• Ο πληθωρισμός στις εργαστηριακές εξετάσεις.
• Οι απώλειες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (διαφεύγοντα έσοδα).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των Νοσοκομείων, η οποία πέραν των άλλων θα σημάνει και τιθάσευση και εξορθολογισμό του κόστους (π.χ. κλειστοί προϋπολογισμοί).
• Εισαγωγή των διαδικασιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πιστοποίηση αυτών κατά ISO.
• Ενοποίηση των οργανισμών των Νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία έχουν καταγραφεί και κυρίως έχουν σχέση με:
α. Την αξιοποίηση των 100 κενών κλινών του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας και
β. Την κινητικότητα και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού κατά κύριο λόγο του Γ.Ν. Κοζάνης σύμφωνα με τη σημερινή δομή και λειτουργία του.
γ. Και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
• Εκσυγχρονισμός όλων των υποδομών του Γ.Ν. Κοζάνης με τις ανάλογες επεμβάσεις στο παλαιό κτίριο, όπως αυτές σχεδιάστηκαν και προβλέπονται στις προμελέτες ανακατασκευής αυτού σύμφωνα και με τις εγκρίσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
• Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση του νέου τριτοβάθμιου Νοσοκομείου περιφερειακής εμβέλειας με έδρα την Κοζάνη.
• Αύξηση εσόδων (διαφεύγοντα).
• Εξορθολογισμός των δαπανών.
• Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΟΡΘ/ΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΣΟΔΑ)
• Φάρμακα
Την πολιτική απόφαση εφαρμογής του μέτρου στη βάση της δραστικής ουσίας, την λειτουργία των μηχανισμών πιστοποίησης και ελέγχου της ποιότητας του φαρμάκου και την εγκατάσταση πληροφορικών συστημάτων παρακολούθησης των αναλώσεων του φαρμάκου στα φαρμακεία των Γ.Ν. (βλ. Γ.Ν. Κοζάνης).
• Ορθοπεδικά - Πρόσθετα Υλικά
Προμήθειες με διαγωνισμούς από την κάθε μονάδα αλλά με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα επικαιροποιούνται συνεχώς από το Υπουργείο για το σύνολο της χώρας.
• Διατροφή
Εφαρμογή διαιτολογίου , το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και συνεργασία με το πρόγραμμα διαχείρισης των αποθηκών (Logistics). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο των προμηθευόμενων και αναλωνόμενων ποσοτήτων διατροφής με ότι αυτό συνεπάγεται στο τελικό κόστος.
• Εργαστήρια
Προμήθειες αντιδραστηρίων και όλων των απαιτούμενων υλικών με διαγωνισμούς και με προϋποθέσεις εφαρμογής την ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων (LIS και RIS).
• ΤΕΠ
Δημιουργία ανεξάρτητων τμημάτων επειγόντων 24ώρης λειτουργίας (ΤΕΠ) και στα δύο Νοσοκομεία. Με βάση τα δεδομένα στοιχεία, τα οποία αφορούν στα προβλεπόμενα έσοδα ετησίως μόνον από την βραχεία νοσηλεία (Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Ν. Κοζάνης) προκύπτουν προσδοκώμενα έσοδα άνω των 4.000.000 €. Τα έσοδα αυτά μπορούν να στηρίξουν εξαρχής την πλήρη λειτουργία των ΤΕΠ χωρίς την στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η λειτουργία των ΤΕΠ προϋποθέτει και απαιτεί κυρίως τα παρακάτω:
α. Ένα πλήρες πληροφοριακό Σύστημα
β. Σύγχρονες υποδομές βραχείας Νοσηλείας
γ. Διοικητικό προσωπικό
δ. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
• Χρηματοοικονομικά
α. Υποχρεωτική εξόφληση των τιμολογίων από τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς (πχ στο τρίμηνο) εφόσον αυτές είναι διασυνδεδεμένες γενικότερα με την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
β. Οι απαιτήσεις να μπορούν να ενεχειρίζονται στις τράπεζες για χρηματοδότηση μέχρι ποσοστού π.χ. 80% με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση κατά το δυνατόν μετρητοίς των υποχρεώσεων, ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τους προμηθευτές. Στόχο αποτελεί δια του τρόπου αυτού η επίτευξη εκπτώσεων ικανών να καλύπτουν το συνεπαγόμενο χρηματοοικονομικό κόστος αλλά ενδεχομένως και το κόστος καθυστέρησης των πληρωμών από τους ασφαλιστικούς φορείς λόγω αδυναμίας.
• Εισαγωγή του Leasing
• Κοινωνικό Κόστος
Κοστολόγηση και χρέωση ειδικού λογαριασμού για παρεχόμενες υπηρεσίες που θα αφορά τα ΑΜΕΑ, τους άπορους, αδύνατους, ανασφάλιστους κ.λπ.
• Ανταποδοτική στήριξη
Χρέωση ειδικού λογαριασμού Υ.Π.Ε. στα Νοσοκομεία , όπου θα υπάρχουν περιφερειακές μονάδες με στόχο την ειδική ανταποδοτική στήριξη των μικρών Νοσοκομείων της περιφέρειας.
• Έσοδα από Διακρατικές συμφωνίες
Διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες αφορούν Αλβανία – Σκόπια – Βουλγαρία, για την περίθαλψη ασθενών που προέρχονται από τις χώρες αυτές και νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας χωρίς να καταβάλλονται οι δαπάνες Νοσηλείας.

Κύριε Υπουργέ,
Ελπίζω οι προτάσεις μου να σας φανούν χρήσιμες. Είμαι στη διάθεσή σας για ό, τι με χρειαστείτε.
Κοζάνη, 31-03-2011 Με εκτίμηση

Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Απριλίου 2011 22:34