Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 09:51

6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 13/02/2017 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα τμήματα (εργοτάξια ΠΔΜ): 2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα,    4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών Επιτροπών Διαγωνισμού):

     α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον     συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

 β) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α’. {Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

 1. Έγκριση ορισμού προέδρου επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων
 2. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
 3. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) του τρόπου ανάθεσης της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος
 4. Έγκριση ή μη του από 02-02-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017
 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι –Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 60/19-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση εισήγησης για μεταφορά μίας ακόμα μαθήτριας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Φλώρινας προς το 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας σε υπάρχον δρομολόγιο
 9. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ Ο) (τ.ε.2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 10. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων εγγυητικής
 11. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων δήλωσης κτηματολογίου
 12. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ΠΔΕ ΣΑΕ 205-Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 Π.Ε. Γρεβενών
 16. Τυπική επανέγκριση των υπ’αριθμ.1758/15 & 255/2016 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 19. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών
 20. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών
 21. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης για την συνδιοργάνωση αγώνων του final 4  Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια cd με τίτλο «Ταξίδι από την  παράδοση ως την Τζάζ» το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική της Δυτικής Μακεδονίας και τα οποία θα δίδονται ως αναμνηστικά συμβολικά δώρα
 27. Έγκριση δαπάνης για την διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2017
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης             κ. Θεόδωρου Θεοδώρου
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντώνιου Δασκαλόπουλου
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κεχαγιά Φωτίου
 32. Έγκριση διάθεση πίστωσης που αφορά δαπάνη πολλαπλού ΔΕΗ ΑΕ (φωτισμό οδικού δικτύου), για το έτος 2017 από τη ΣΑΕ 541

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας