Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 08:30

Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Προσωρινά αποτελέσματα για την 5η και 7η ΥΠΕ

Γνωστοποιείται την ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων – απορριπτέων για τις προσληψεις στις ΤΟΜΥ στην 5η 7η ΥΠΕ.

Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση κατά των  ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να  ασκηθεί ένσταση μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του  Υπουργείου  Υγείας.  Η  άσκηση της  ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά  στο  διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (χρήση κωδικών Taxisnet) (http://tomy.moh.gov.gr).

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 5ης   Υ.Πε κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 5ης  Υ.ΠΕ,  με τους  αναπληρωτές τους.  Ακολούθως και  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την  παρέλευση της  προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 5ης  Υ.Πε.
 
Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 26-10-17 στο κατάστημα της 5ης Υ.Πε από τις υπαλλήλους της υπηρεσίας.
 
Επίσης καταχωρήθηκαν στις 26-10-17 στην ιστοσελίδα της 5ης Υ.Πε.
 
Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:
 
 

Επίσης καταχωρήθηκαν στις 24-10-17  στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr.

 

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 25η Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΠΥΚΑ στα τηλέφωνα 2813-404434, 2813-404421

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά :

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 08:33