Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017 08:03

49η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 28/11/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης, στο διαγωνισμό της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541 «Αντκατάσταση σηματοδοτών 2017» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».
 5. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Ποριάς» Π.Ε. Καστοριάς.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας – καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας.
 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου ΠΕ Φλώρινας».
 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στην Τ.Κ. Μικρολίμνης» Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην τκ Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2489/17 (ΑΔΑ: 7ΘΥΦ7ΛΨ-801) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και έγκριση δαπάνης ποσού 800,00€ για την προμήθεια ADSL γραμμής για την απρόσκοπη λειτουργία κάμερας τουριστικού ενδιαφέροντος της Τ.Κ. Βλάστης Κοζάνης.
 16. Έγκριση ή μη του με αρ. 01/16-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την υπ’ αρι. 7/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για την διαγράμμιση οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 17. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 25 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 18. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου που είχε κατακυρωθεί στον Μήσιο Βασίλειο με την αριθ. 2172/2017 & 2443/2017 αποφάσεων της Ο.Ε. με την μεταφορά 2 με 3 ακόμα μαθητών προς τον Τροπαιούχο, στα πλαίσια του ίδιου δρομολογίου που εκτελείται προς Κολχική Π.Ε. Φλώρινας.
 19. Απευθείας ανάθεση ποσού 9764,64€ για την αγορά Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας (2) σφραγίδων για το Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ψαλιδιού χειρός για λαμαρίνες (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) Π.Ε. Γρεβενών.
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης για τα ΚΗΥ 3722 και ΚΗΙ 1048 (μπαταρίας για το ΚΗΥ 3722 και βεντιλατέρ για το ΚΗΙ 1048) Π.Ε. Γρεβενών.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) μετροταινιών για το Τμήμα Τοπογραφίας, Αναδασμού & Εποικισμού Π.Ε. Γρεβενών.
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της εργασίας τοποθέτησης βεντιλατέρ στο ΚΗΙ 1048 Π.Ε. Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1014 Π.Ε. Γρεβενών.
 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 1015 διαστάσεων 195/80/15 Π.Ε. Γρεβενών.
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1014 Π.Ε. Γρεβενών.
 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Απεντόμωση – μυοκτονία στους χώρους του Διοικητηρίου Γρεβενών ΄΄ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ΄΄» Π.Ε. Γρεβενών.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και για υδραυλικές εργασίες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ξύλινης ντουλάπας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων catering, διαμονής φιλοξενουμένων και εκτυπώσεων (αφίσες – προσκλήσεις – προγράμματα) στα πλαίσα της Πολιτισιτκής Εκδήλωσης του Πολιστικού Συλλόγου «ΟΚΤΑΒΑ», προς τιμή του Τάσου Παππά (μεγάλου Φλωρινιώτη Μουσικού), που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στη Φλώρινας, με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατόλια.
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικού (γρανάζι – φορέας) για το ΜΕ129135 μηχάνημα έργου του Τμήματος Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας πηλικίων, παντελονιών barathea, μάλλινων πουλόβερ με μανίκια, γαντιών, τζάκετ και μποτάκια δερμάτινα και αδιάβροχα με σόλα από κρεπ ή λάστιχο για την ατομική προστασία των έξι (6) υπαλλήλων του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας χειμερινής περιόδου 2017.
 35. Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 36. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.000,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΝΟΕ. 2017 με κ.ε. 2016ΕΠ54100000 και τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
 37. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης για τα παιδιά που διοργανώνει ο σύλλογος εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς επίσης και για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης το διάστημα Χριστούγεννα 2017- Πρωτοχρονιά 2018.
 41. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιονδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.
 42. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Δράσεων του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 46. Έγκριση διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017».
 47. Αποδοχή αιτήματος συμβιβασμού και έγκρισης δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
 54. Απευθείας ανάθεση ποσού 1.196,60 για τη συντήρηση και επισκευή μηχανήματος (προωθητήρα KOMATSU DBS Α12) για τις ανάγκες του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 55. Έγκριση ή η δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τν αγορά ελαστικών (χειμερινών) για οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534, της Δ/νσης Διοίκησης (Π.Ε. Κοζάνης – Έδρας).
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.903,40€ για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του διεθνούς τουρνουά τζούντο του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.
 58. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.
 59. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.
 60. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για μετακινήσεις και διαμονή του Προγράμματος INNOTRANS Π.Ε. Γρεβενών.
 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.
 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η /2017.
 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 64. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης και της δαπάνης, για την επανεκτύπωση λευκώματος «ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ».
 65. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017 08:06