Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 11:16

Ενημερωτική Συνάντηση στην ΑΝΚΟ με θέμα την Πρόκληση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Όπως είναι γνωστό στις 09/06/2011 δημοσιοποιήθηκε Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την άμεση τοποθέτηση στην αγορά εργασίας ανέργων για την υλοποίηση δράσεων και έργων κοινωφελούς σκοπού.
Για κάθε ωφελούμενο – άνεργο προβλέπεται η απασχόληση έως 5 μήνες, με την αμοιβή να ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως - και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως - και με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.
Η επιλογή των ωφελούμενων – ανέργων θα γίνεται από τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους, με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης και με πλήρη διαφάνεια και ανάρτηση των ονομάτων όσων επιλεγούν στο διαδίκτυο.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ανέρχεται ενδεικτικά για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο ποσό των 6.562.500,00 €.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση:
ως δυνητικοί δικαιούχοι ορίζονται φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους, Επαγγελματικές Ενώσεις, στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος/πολιτισμού, κοινωνικής ένταξης κ.λπ. και
ως συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καθώς και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων που τίθενται από το Πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των «Αιτήσεων Χρηματοδότησης – Δηλώσεων», συνοδευόμενων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι η 11η Ιουλίου 2011.
Στα πλαίσια αυτά, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ επιθυμώντας να ενισχύσει τις προσπάθειες των δυνητικών δικαιούχων για την άρτια και εμπρόθεσμη υποβολή φακέλων συμμετοχής διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση παρουσίασης του προγράμματος στην αίθουσα συσκέψεών της την Δευτέρα 27/6/2011 και ώρα 11.00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 11:47