Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 13 Μαϊος 2010 13:34

16εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ποσό των €16.000.000,00 πρόκειται να διατεθεί από το Π.Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» (Ε.Σ.Π.Α.) για «υποδομές εκπαίδευσης» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα για εξοπλισμό των Τ.Ε.Ι, των Πανεπιστημίων, της Α’ και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης από τον άξονα προτεραιότητας «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας», με ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που υπόγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στην κατηγορία πράξεων «εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών, ενώ για την κατηγορία πράξεων «ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση» θα περιλαμβάνουν την κατασκευή – βελτίωση και επέκταση υποδομών για την Α’ και Β’ βάθμια εκπαίδευση. Οι φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι το Τ.Ε.Ι, το Πανεπιστήμιο, οι Νομαρχιακές και Δημοτικές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα ως καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 1η Μαρτίου 2010.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων το ποσό των €300.000,00 και οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεύθυνση: Ζ.Ε.Π. Κοζάνης 50100, κτίριο Περιφέρειας 2ος όροφος, ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, είναι δυνατή η ταχυδρομική υποβολή των προτάσεων, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Ως προς τη διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σημειώνεται ότι αυτή θα γίνει με έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τους δικαιούχους. Επίσης, θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων με βάση την πληρότητα και σαφήνειά τους, την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, τη σκοπιμότητα της πράξης και την ωριμότητά της. Ακόμη, με βάση την αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος με την υπογραφή σχετικού συμφώνου, την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα και τη δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δικαιούχοι για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24610-53910, 53940, 53952 καθώς και στη διεύθυνση www.pepdym.gr.
 
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Μαϊος 2010 13:42