Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 19:27

Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου δήμου Σερβίων Βελβεντού

 

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της, για την πράξη «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» στο μέτρο 321 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 608.000,00€. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων.
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της, για την πράξη «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Αγίας Κυριακής» στο μέτρο 322 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 400.000,00€.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων 2012 και προϋπολογισμού έτους 2012, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων.
3. Έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες περιοχές - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης) - αποδοχή των ορών της πρόσκλησης και ορισμός υπευθύνου πράξης.
4. Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των φωτοβολταικών πάρκων στη θέση Δουβρά στην Τ.Κ. Μεταξά.
5. Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος οδού στην τοπική Κοινότητα Πλατανορέματος.
6. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και επέκταση ύδρευσης Δήμου Σερβίων».
7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή στέγης και διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Γουλών», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Καταφυγίου Δήμου Βελβεντού», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
9. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση τμημάτων αποχετευτικού αγωγού Μεσιανής Δ. Σερβίων».
10. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Δ. Νεράιδας».
11. Αποδοχή της μελέτης «Υψομετρική ενημέρωση δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. τριγωνικού και Μεταξά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου.
14. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για την χρήση έτους 2011 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
15. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης σχολικού έτους 2012-2013.
16. Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
17. Καθορισμός τελών για έκδοση και θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.
18. Έγκριση κανονισμού υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
19. Χορήγηση και ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
20. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. Απόφασης 113Γ/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβίων σχετικά με την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία Τυροδήμου Δημητρίου.
21. Παραχώρηση Κυριότητας Οχήματος συλλογής Απορριμμάτων από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
22. Παροχή πόσιμου νερού σε δημότες.
23. Συζήτηση Διαφόρων Θεμάτων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 19:29