Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 10:04

Διαφωνούν μεταξύ τους οι Γεωπόνοι για τις άδειες χρήσης νερού. Απάντηση στο ΓΕΩΤΕ απο το Γεωπονικό Σύλλογο

Θέμα: «Απάντηση σε ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Δυτ. Μακεδονίας για τις διαδικασίες
ανανέωσης αδειών χρήσης νερού»
Κ. Πρόεδρε και μέλη της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας
Στην επιστολή σας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, με θέμα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με αριθμό πρωτ. 63/15-03-2012, επιχειρηματολογείτε για το ''αναγκαίο''
της σύμπραξης Γεωλόγου στην πιστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών γεωτρήσεων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β') και της
διευκρινιστικής εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ υπ. αριθμ. 150895/13-9-2011.

Δυστυχώς η προσέγγιση και ανάλυση που γίνεται από την πλευρά σας, δεν
καλύπτει όλες τις πτυχές του ζητήματος, ενώ παράλληλα αφήνει πολλά ερωτηματικά για
την σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, καθώς δεν λαμβάνετε καθόλου υπόψη
σας τα εξής:

α) την επιθυμία του Υπουργείου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την
ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας,

β) την ανάγκη μείωσης του κόστους για τους παραγωγούς,

γ) την επιστημονική ορθότητα του έργου και

δ) την δίκαιη κατανομή ευκαιριών για εργασία

Πιο συγκεκριμένα:

σε ότι αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης
νερού, σύμφωνα με την 150559/2011 ΚΥΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης οι
υφιστάμενες χρήσεις οι οποίες προϋπάρχουν της 20/12/2005 για την απολήψιμη
ποσότητα νερού της ίδιας κρίσιμης ημερομηνίας.

Σύμφωνα με την 150895/13-9-11 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ η απολήψιμη
ποσότητα προσδιορίζεται από τα εξής δεδομένα:

α) Με την αναγραφόμενη μέγιστη απολήψιμη ποσότητα σε παλαιότερη άδεια ή
τεχνικό δελτίο, και

β) Από τις εκτάσεις και τα είδη των αρδευόμενων καλλιεργειών που προϋπήρχαν
της 20-12-2005 (παράγραφος Α4 της παραπάνω εγκυκλίου) καθώς και από τον τρόπο
άρδευσης.

Επίσης σύμφωνα με το παράρτημα της 150559/2011 ΚΥΑ στο οποίο παρουσιάζεται
το υπόδειγμα της τεχνικής περιβαλλοντικής έκθεσης που συνοδεύει την αίτηση
χορήγησης άδειας χρήσης νερού, τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να απογραφούν στο
υπόδειγμα αυτό είναι: Θέση, Ιδιοκτησιακό καθεστώς, Είδος χρήσης (άρδευση, ύδρευση,
υδατοκαλλιέργεια κτλ), στοιχεία αρδευόμενων καλλιεργειών (έκταση, τρόπος άρδευσης,
ανάγκες σε νερό / στρέμμα / έτος), στοιχεία λοιπών χρήσεων (π.χ ενεργειακές χρήσεις,
κτηνοτροφία, αναψυχή, προστασίας από ρύπανση, κλπ), στοιχεία προέλευσης νερού
(επιφανειακή, γεώτρηση κτλ), προσδιορισμός ποσότητας που χρησιμοποιείται, στοιχεία
ποιότητας νερού (αποτελέσματα χημικής ανάλυσης), τεχνικά στοιχεία (βάθος γεώτρησης,
διάμετρος σωληνώσεων, βάθος άντλησης κτλ).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι σκοπός της 150559/2011 ΚΥΑ είναι
να απογραφούν με γρήγορο και σαφή τρόπο οι υφιστάμενες υδροληψίες και για όλους
τους σκοπούς και να προσδιοριστεί η απολήψιμη ποσότητα νερού σε όλες τις περιοχές
της Χώρας. Προκειμένου να γίνει αυτό η ανωτέρω ΚΥΑ προσδιορίζει ότι η τεχνική
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τεχνικό
εκπρόσωπό του. Επίσης η διευκρινιστική εγκύκλιος 150895/13-9-11 αναφέρει πως στις
περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ή οι τεχνικοί εκπρόσωποί τους δεν διαθέτουν
αποδεδειγμένα την ανάλογη εμπειρία για την απογραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
τότε αυτά επιβεβαιώνονται με την παλαιά άδεια χρήσης νερού (η οποία σήμερα δεν είναι
σε ισχύ) εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία αυτά (Παράγραφος Α8).

Ερμηνεύοντας όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό έκδοσης της
ΚΥΑ 150895/13-9-2011 καταλήγουμε στο, σαφές κατά τη γνώμη μας, συμπέρασμα πως
κάθε προσπάθεια γενίκευσης είναι εσφαλμένη και κάθε περίπτωση υφιστάμενης
υδροληψίας είναι μοναδική και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Για να γίνει πιο κατανοητό δίνουμε στη συνέχεια μερικά υποθετικά παραδείγματα.

Α) Στην περίπτωση αρδευτικής γεώτρησης που δεν έχει ουδεμία μεταβολή στα
τεχνικά της χαρακτηριστικά και στον τρόπο άρδευσης σε σχέση με την αρχική άδεια τότε
είναι προφανές πως ακόμη και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συντάξει την τεχνική
έκθεση στην οποία απλά θα αντιγράψει τα τεχνικά στοιχεία από την παλαιά άδεια χρήσης
νερού, κάτι που συνάδει με το πνεύμα του νόμου αφού το δικαίωμα χρήσης νερού έχει
θεμελιωθεί και δεν είναι υπό εξέταση.

Β) Στην περίπτωση που μία αρδευτική γεώτρηση δεν έχει ουδεμία μεταβολή στα
τεχνικά της χαρακτηριστικά αλλά έχει μεταβληθεί ο τρόπος άρδευσης και το είδος
καλλιέργειας είναι προφανές πως ο καθ' ύλη αρμόδιος τεχνικός σύμβουλος είναι ένας
Γεωπόνος ο οποίος μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες σε νερό της συγκεκριμένης
καλλιέργειας ενώ τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Γ) Στις περιπτώσεις αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός έργου ή/και
ύπαρξης περιοχών ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών είναι προφανές πως απαιτείται
τεχνικός σύμβουλος Γεωλόγος και εάν πρόκειται για αρδευτική γεώτρηση σύμπραξη
Γεωλόγου και Γεωπόνου για να προσδιοριστεί και η απαιτούμενη ποσότητα αρδευτικού
νερού.

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως υπάρχουν γεωτεχνικοί με την απαραίτητη
εξειδίκευση για να συντάξουν απαιτητικές τεχνικές εκθέσεις χωρίς τη σύμπραξη άλλου
εξειδικευμένου επιστήμονα, όπως είναι οι Γεωπόνοι ειδικότητας Εγγείων
Βελτιώσεων. Με την επιστολή σας, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ την
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επάρκεια των συγκεκριμένων συναδέλφων.

Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που απαιτείται σύμπραξη και άλλων
επιστημόνων, μη γεωτεχνικών, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις χρήσης νερού για
ενεργειακούς σκοπούς, για σκοπούς ψύξης, ύδρευσης, προστασίας από ρύπανση, όπου
θα χρειαστεί συνδρομή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού κτλ.

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω, δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά παρά να
εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας για το υπ' αριθμ. πρωτ 63/15-3-2012
έγγραφό σας και την γενίκευση που επιχειρείτε να κάνετε μέσω, καθιστώντας
ταυτόχρονα σαφές, ότι από την πλευρά μας δεν υπάρχει καμία διάθεση για
αντιπαράθεση μεταξύ των κλάδων του Επιμελητηρίου μας, αλλά μόνο διάθεση για δίκαιο
καταμερισμό αρμοδιοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Μετ' επιτάσεως σας ζητάμε να επαναδιατυπώσετε τις θέσεις σας λαμβάνοντας υπ'
όψη όλες τις παραμέτρους που θέτουμε υπ' όψιν σας, ώστε σε μια εποχή ιδιαίτερα
κρίσιμη και δύσκολη οικονομικά να μην θεωρηθεί πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Δυτικής
Μακεδονίας, μεροληπτεί υπέρ κάποιων μελών του και μετατρέπεται απλά σε ένα όχημα
για συντεχνιακές διεκδικήσεις, αποκαθιστώντας παράλληλα το περί δικαίου αίσθημα των
Γεωπόνων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 10:40