Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 12:22

Άσυλο: συμφωνία σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία

Οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται νωρίτερα και οι προοπτικές ένταξής τους θα βελτιωθούν, σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ο κύριος στόχος της αναθεωρημένης οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής είναι να διασφαλιστούν ισοδύναμα πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης), της υγειονομικής περίθαλψης και ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες. Οι νέοι κανόνες επίσης θα εμποδίζουν τους αιτούντες άσυλο να μετακινούνται εντός της ΕΕ μετά την καταχώριση του αιτήματός τους.

Βελτίωση των ευκαιριών ένταξης

Για να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα και να είναι σε θέση να ενταχθούν σε τοπικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν στους αιτούντες άσυλο έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησής τους, αντί των εννέα μηνών που ισχύουν σήμερα. Για να ενισχυθούν οι προοπτικές ένταξής τους, θα έχουν πρόσβαση σε μαθήματα γλωσσών, σε μαθήματα αγωγής του πολίτη και σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Προστασία των ανηλίκων

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι για κάθε ασυνόδευτος ανήλικος θα ορίζεται κηδεμόνας το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει να εισέλθουν στο σχολικό σύστημα το αργότερο δύο μήνες από την άφιξή τους.

Κράτηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι κάθε αιτών άσυλο θα πρέπει να διαμένει σε συγκεκριμένο τόπο για λόγους δημόσιας τάξης ή να για να εμποδιστεί αποτελεσματικά η διαφυγή του, εάν υπάρχουν τέτοια πιθανότητα. Η κράτηση ωστόσο μπορεί να αποφασιστεί μόνο μόνο βάσει συγκεκριμένων λόγων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Sophie in’t Veld (Renew, Ολλανδία) δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί επίτευγμα. Όχι μόνο επειδή οι συννομοθέτες της ΕΕ σημειώνουν πρόοδο επιτέλους στις διαδικασίες για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, αλλά κυρίως επειδή η συμφωνία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε απτές βελτιώσεις στη ζωή των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι οι αιτούντες άσυλο κοιμούνται στους δρόμους σε αρκετά κράτη μέλη, είναι καιρός η Ευρώπη να δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της και να εξασφαλίσει υψηλά και συνεπή πρότυπα υποδοχής.»

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την Ολομέλεια του ΕΚ, καθώς και από το Συμβούλιο, πριν μπορέσει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών για να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι προσεχείς Προεδρίες του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο και τη μετανάστευση πριν από τον Απρίλιο του 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 12:25