Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 14:55

Προκήρυξη θέσεων των τριών επώνυμων εδρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονιας

panepistimio1Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τις ανάγκες της λειτουργίας τριών (3) επώνυμων Εδρών «Δ.Ε.Η. Α.Ε» στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 178/8-6-2012. σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), άρθρο 47 « Επώνυμες Έδρες».

2. την Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ( 8-6-2012).
αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών για τη στελέχωση τριών (3) Επώνυμων Εδρών επιχορηγούμενων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικά αντικείμενα:
I. Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση καινοτομίας- επιχειρηματικότητα Διασυνοριακές Συνεργασίες.
II. Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών για εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής ενέργειας.
III. Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προέδρου της Δ.Ε. (διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56200, 3ος όροφος) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Υποψηφιότητα υποβάλλεται μόνο για μία επώνυμη έδρα.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και τα άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Προέδρου της Δ.Ε. και σε οκτώ (8) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο, φορητές μονάδες δίσκων ή μνημών).
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α'/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.
7. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας
8. Εκτενή έκθεση σχετικά με την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους πρόταση για τη λειτουργία της σχετικής επώνυμης έδρας καθώς και δήλωση σχετικά με την διαθεσιμότητα τους (ετήσια ή εξαμηνιαία διάρκεια).
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της κανονιστικής απόφασης αριθμ. 2141/29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η πρόσληψη τελεί υπό την αίρεση της χρηματοδότησης της επώνυμης έδρας από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η διάρκεια της θητείας μπορεί να ανέρχεται μέχρι διαδοχικά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Η επιλογή μπορεί να γίνει για συνεχόμενα εξάμηνα ή για ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος. Μπορεί να επιλεγούν μέχρι 2 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 3) ανά επώνυμη έδρα ανά εξάμηνο σπουδών.

Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 15:38