Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 20:44

ΕΒΕ Κοζάνης: Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο γενικό εμπορικό μητρώο

eveΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΠΕ Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-941οικ/2012 και την εγκυκλίο Κ1-1184/12-6-2012 είναι υποχρεωτική η αυτοαπογραφή επιχειρήσεων συγκεκριμένων νομικών μορφών σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

Η σχετική αίτηση - δήλωση υποβάλλεται με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου ατελώς ηλεκτρονικά, δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr www.businessregistry.gr) από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET

Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες ως εξής:

α) εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ-ΜΕΠΕ) και ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ), των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από τις 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
β) ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ), των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
δ) υποκαταστήματα αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ, των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την Υπουργική Απόφαση Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, θα επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005.

Εναλλακτικά και εάν ο υπόχρεος για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση – δήλωση αυτοαπογραφή, οφείλει να την υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΕ Κοζάνης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλει τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο παράρτημα της Κ1-9410οικ/2012 και τα έγγραφα που συνυποβάλλονται θα πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΕ Κοζανης (www.evekozani.gr) μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την εγκύκλιο, με τις προθεσμίες και τον τρόπο που θα γίνει ηλεκτρονικά η αυτοαπογραφή των εν λόγω επιχειρήσεων

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 20:46