Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023 17:53

Αναφορά - καταγγελία Κατσέλα εναντίον Μαλούτα σχετικά με την υπόθεση του Βατερού

Τα όσα έωλα και αόριστα ειπώθηκαν στο χθεσινό – 22/8/2023 –
Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έρχονται σε αντίθεση με όσα έγιναν στο


ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ δημοτικό συμβούλιο στις 27 -4 -2020.
Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. 104/27-4-2020, 109/27-4-2020,
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης οι οποίες ως επίσημες
πράξεις διοικητικού οργάνου δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια με ΑΔΑ:
ΨΝΒΗΩΛΠ-ΥΝ0 και ΑΔΑ: 6ΡΒΟΩΛΠ-Γ0Ε αντίστοιχα
αποφασίστηκαν αυτολεξεί τα εξής:

«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης
έκτασης
ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 10.726,49 τ.μ., στην Κοινότητα
Βατερού του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι
όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα
του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (104/2020)
καθώς επίσης
«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης
έκτασης
ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 55.073,02 τ.μ., στην Κοινότητα
Βατερού του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι
όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα
του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (109/2020)

Από την ύπαρξη και μόνο του γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Κοζάνης στις εν λόγω κρίσιμες αποφάσεις προκύπτει ανενδοίαστα και η
ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος αναφορικά με την τύχη των επίμαχων
εκτάσεων. Η απεμπλοκή επομένως της δημοτικής αρχής με την εν λόγω
επιχειρηματολογία δεν είναι ανεκτή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
μεγαλύτερη απόδειξη για τα όσα αναφέρονται ανωτέρω αποτελεί και
η πρόσφατη υπόθεση της Καλαμιάς. Εκεί, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι
στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων δεν
συμπεριλαμβανόταν στους αρχικούς διαδίκους ο Δήμος Κοζάνης, η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ελληνικό Δημόσιο ζητήθηκε
από το ίδιο το δικαστήριο να κοινοποιηθεί το επίμαχο δικόγραφο και
στους τρεις αυτούς φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση για το
κρίσιμο αυτό ζήτημα. Η κατάληξη βέβαια είναι γνωστή σε όλους με
την Περιφέρεια να παρίσταται υπέρ των κατοίκων το Ελληνικό
Δημόσιο κατά και τον Δήμο Κοζάνης να είναι απών από την δικαστική
διαδικασία. Το έννομο συμφέρον, δε, των φορέων (Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, Ελληνικό Δημόσιο) που παραστάθηκαν στην
ακροαματική διαδικασία, προφανώς, κρίθηκε ότι υπάρχει και δεν
αμφισβητήθηκε σε καμία στάση της δίκης.
Κρίνεται, επομένως, σκόπιμη μία τεκμηριωμένη τοποθέτηση της
Δημοτικής Αρχής σχετικά με την ουδέτερη στάση της απέναντι σε ένα
τόσο σημαντικό ζήτημα καθώς το επιχείρημα σχετικά με την μη ύπαρξη
εννόμου συμφέροντος έχει ήδη καταρριφθεί από την ίδια την δικαστική
εξουσία στην υπόθεση της Καλαμιάς που όλοι μας παρακολουθήσαμε.

Κοζάνη, 23-8-2023
Με εκτίμηση,
Κατσέλας Στέργιος