Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 14:26

Προσλήψεις προσωπικού στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

logo_deiΤην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (93) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ΔΕ) 1-8 μήνες
Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ) (ΔΕ) 2-8 μήνες
Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ) (ΔΕ) 1-8 μήνες
Μηχανοτεχνίτες (ΔΕ) 77 8 μήνες
Μηχανοτεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι) 2- 8 μήνες
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών/Υποσταθμών (ΔΕ) 6 -8 μήνες
Τεχνίτης Συγκολλητής(ΔΕ) 1 -8 μήνες
Οδηγών (ΔΕ) 1 -8 μήνες
Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (ΔΕ) 1- 8 μήνες
Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 1 8 μήνες
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις παραπάνω θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων της Νομαρχίας Κοζάνης και στους Δήμους Κοινότητες του Νομού Κοζάνης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, (αρμόδιοι υπάλληλοι ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ τηλ. 2461055583, ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ τηλ.24610-55284 ) εντός προθεσμίας δεκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) ή της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν απευθείας τις αιτήσεις τους στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ από 16/03/2012 έως και 26/03/2013 κατά τις ώρες 08:30΄έως 15:00΄.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 14:48