Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 19:08

Ικανοποίηση στην διοίκηση της ΔΕΗ για τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 2017

Το εννεάμηνο 2017, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 2,8%, αύξηση η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ και το γ΄ τρίμηνο του 2017 καθώς και στην αυξημένη τουριστική κίνηση κατά το γ΄τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, στο γ΄ τρίμηνο του 2017, η αύξηση της ζήτησης ήταν 1,7%. Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 4,6% το εννεάμηνο του 2017, εξαιτίας των αυξημένων εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων, λόγω ελκυστικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς επίσης και λόγω της δυνατότητας εξαγωγής μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”. Παρά την προαναφερθείσα αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας.

Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 87,3% το εννεάμηνο του 2017 από 92,5% το εννεάμηνο του 2016. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2017 από 88,1% τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 98,3% στην Υψηλή Τάση, 64,4% στη Μέση Τάση και 89% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 99,7%, 69% και 93,5% τον Σεπτέμβριο του 2016 αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 56,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2017 (53,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο 2016 ήταν 53% (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το εννεάμηνο 2017 ήταν 50,2% έναντι 45,7% το εννεάμηνο 2016. Η αύξηση των ποσοστών αυτών έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου οφείλεται στο γεγονός ότι το εννεάμηνο του 2017 η παραγωγή της ΔΕΗ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 13,4% όταν η παραγωγή των τρίτων αυξήθηκε κατά 7,1%. Σημειώνεται ότι, το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τρίτους traders μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι τελευταίοι προτίμησαν τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης λόγω υψηλότερων τιμών. Έτσι το βάρος κατά την περίοδο 20.12.2016 έως 12.2.2017 για την αντιμετώπιση της κατάστασης Συναγερμού που κηρύχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το επωμίστηκε η ΔΕΗ,

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφωθεί σε 14,8% έναντι 11% το β΄ τρίμηνο και 6% το α΄ τρίμηνο του 2017. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό λόγω της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης από εξωγενείς παράγοντες όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel. Το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων αυτών ανήλθε σε € 120 εκατ. περίπου, μόνο για το γ΄ τρίμηνο του 2017. Η προαναφερθείσα μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα των δράσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή: α) Πρόσφατα αναθέσαμε σε εξειδικευμένο σύμβουλο το έργο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας στοχεύουμε στην αναβάθμιση των σχέσεων μας με τους πελάτες μας, γεγονός που θα αποφέρει και περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότητας β) Σχεδιάσαμε με το Σύμβουλο Στρατηγικής και δρομολογούμε άμεσα συγκεκριμένες δράσεις μείωσης των οφειλών στοχευμένων κατηγοριών πελατών και γ) Προωθούμε την καθιέρωση μηνιαίων λογαριασμών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής, δράση που σήμερα αφορά περίπου 800.000 καταναλωτές με στόχο ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια το 2018. Πολύ σημαντικό γεγονός είναι η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 476,7 εκατ. από την 31.12.2016. Αναμφισβήτητα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Πολιτείας για καταβολή ποσού € 476 εκατ. για κάλυψη μέρους των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Επίσης, η δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Αναφορικά με την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, παρά τον αναγκαστικό της χαρακτήρα επιδιώκουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για την Εταιρεία η πώληση των μονάδων να γίνει με συμφέροντες όρους προκειμένου να εξασφαλισθεί μια δίκαιη τιμή, έτσι ώστε αφενός να βελτιώσουμε τα χρηματοοικονομικά μας και αφετέρου να προβούμε σε άλλες επενδύσεις στα πλαίσια του συνολικού αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μας μοντέλου όπως είναι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ύψους € 85 εκατ., που έγινε χθες, μεταξύ της θυγατρικής μας εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά.

Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος του Ομίλου στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπό τις σημερινές απαιτητικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, υπογραμμίζει την εξαιρετική μακρόχρονη συνεργασία του Ομίλου ΔΕΗ με την Τράπεζα και τον καταλυτικό ρόλο αυτής στην προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ. Τέλος, προχωρά η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης και του Ομίλου ΔΕΗ με τη συνδρομή της McKinsey, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στο μεταξύ έχουν σχεδιαστεί και δρομολογούνται δράσεις μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας, μεταξύ των οποίων κορυφαίο είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού που εφαρμόζεται από φέτος».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 19:13