Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 09:18

Ανοιξε το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3" Στο ΦΕΚ η απόφαση, οι δικαιούχοι και τα ποσά επιδότησης

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» συνολικού προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ. Στο σχετικό ΦΕΚ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιδότηση της

αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο), συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 12.4 του άρθρου 12 της παρούσας, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις. Όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ως ημερομηνία έναρξης του νέου προγράμματος ορίζεται η 1η Μαΐου 2024, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 30η Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αυξάνεται το πόσο της επιδότησης για τους ιδιώτες ενώ μειώνεται για τα εταιρικά αυτοκίνητα -αλλά και σε αυτήν την περίπτωση αν υπάρχει απόσυρση επανέρχεται στα 8.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό επιδότησης αυξάνεται στα 9.000 ευρώ (από 8.000 ευρώ στα Κινούμαι Ηλεκτρικά 2) ενώ αν η αγορά ηλεκτρικού οχήματος συνδυαστεί με την απόσυρση παλιού οχήματος (έως 2.000 ευρώ) αλλά και την επιδότηση για τον φορτιστή (500 ευρώ), τότε το συνολικό όφελος μπορεί να αγγίξει τα 11.500 ευρώ.

Ωφελούμενοι της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Ωφελούμενοι από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας Δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος είναι:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):- την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και- την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(L354) του Συμβουλίου, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών.

Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β:- δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 09:20