Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 14:58

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

A. Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 260/55Δ/Φ.50/11 Ιαν. 2008 (ΦΕΚ 383 Β’ 6.3.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών,  συνήλθε σε 3η Συνεδρίαση στις 21 Ιουνίου 2010, στην Αθήνα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3981 / 720/7  Ιουνίου  2010 πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2.Χαιρετισμός από την πολιτική ηγεσία

3.Εισήγηση από τον κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης

4.Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 8.4.2009

5.Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά Άξονα Προτεραιότητας, δαπάνες, κανόνας Ν+3, συμβολή του Προγράμματος στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

6. Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης ΕΠΑΝ ΙΙ για το 2009

7.Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων

8.Ενέργειες για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 2007 – 2013.

9.Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

10.Τροποποίηση της γραπτής διαδικασίας

11.Χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE

12.Ενημέρωση για το κλείσιμο του ΕΠΑΝ (ΚΠΣ 2000 – 2006)

13.Πολιτική Συνοχής: Επόμενη Προγραμματική Περίοδος

14.Άλλα θέματα

15.Έγκριση αποφάσεων & συμπερασμάτων

 Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν 28 μέλη με δικαίωμα ψήφου από τα 38 μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο οποίο ορίζεται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Στον συνημμένο Πίνακα παρουσιάζεται ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα μέλη που συμμετείχαν με συμβουλευτική ιδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 
Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Τα ειδικότερα συμπεράσματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής :

 
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη.

2. Έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης όπως διαβιβάστηκαν με την πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για τη συνεδρίαση και περιελήφθησαν στο φάκελο της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3.Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά Άξονα Προτεραιότητας, κανόνας Ν+3

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα για τα παρακάτω θέματα :

·         Πρόοδος εξειδίκευσης του Προγράμματος, εκχωρήσεις από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και εκχωρήσεις προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης κά

·         Πρόοδος ενεργοποίησης (προσκλήσεις, εγκρίσεις οδηγών εφαρμογής, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής)

·         Εφαρμογή των υλοποιούμενων κατηγοριών πράξεων

·         Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων

·         Εφαρμογή του Κανόνα Ν+3

·         Συμβολή του Προγράμματος στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και  Ανάπτυξης

·         Σχετικά με  τις διαδικασίες  για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δυνητικών  Δικαιούχων και τις έως τώρα ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

 4.Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2009

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο της Ετήσιας Εκθεσης 2009. Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν επί διαφόρων σημείων της Ετήσιας Έκθεσης και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, ιδιαίτερα για τα θέματα βέλτιστης αναλογίας δράσεων κρατικών ενισχύσεων – υποδομών στο πρόγραμμα και της μεθόδου διαχείρισης της δράσης του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά και σε κεφάλαια κίνησης. Κατόπιν της συζήτησης, η Ετήσια Έκθεση 2009 εγκρίθηκε ομόφωνα, με μόνη τροποποίηση την απαλειφή φράσης από την σελίδα 5 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία επαναλαμβάνεται στην σελίδα 91.

 
5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής πράξεων.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των παρακάτω Οδηγών Εφαρμογής Δράσεων για τις οποίες η ΕΥΔ έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς (άρθρο 4 του Ν.3614/2007):

1.    Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (Κεφάλαιο 13 «Διαδικασία Αξιολόγησης»)

2.    Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (Κεφάλαιο 13 «Διαδικασία Αξιολόγησης»)

3.    Οδηγός Εφαρμογής Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (Κεφάλαιο 4, Παράγραφος 5 «Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων» και το Παράρτημα 8 «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων»)

4.    Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» (Κεφάλαιο 14 «Όργανα Υλοποίησης του Προγράμματος και Διαδικασία Αξιολόγησης» και το V «Κριτήρια Εξέτασης και Αξιολόγηση των προτεινομένων επενδυτικών σχεδίων»)

 Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα,

 Γενικά Κριτήρια Κρατικών Ενισχύσεων (πλην έρευνας)

 Γενικά Κριτήρια Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας

Περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων αυτών σε κάθε Οδηγό Εφαρμογής Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων θα γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, θα εγκρίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ η οποία θα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
6. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 2007-2013.

7.  Τροποποίηση της γραπτής διαδικασίας

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόταση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την τροποποίηση του Άρθρου 6 σημείο Β του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την οποία ενέκρινε ομόφωνα.

8. Άλλα Θέματα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επίσης για:

·         Το θέμα της αξιολόγησης κατά την υλοποίηση των Ε.Π. 2007-2013 σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006 και με το περιεχόμενο των εγκυκλίων με αρ. πρωτ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ/3543/23-12-2008 και 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ1934/20-07/2009.

·         Το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE

·         Το κλείσιμο του ΕΠΑΝ (ΚΠΣ 2000 – 2006)

·         Την Πολιτική Συνοχής για την Επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Συμπερασματικά, κατά τη συζήτηση στη διάρκεια της συνεδρίασης, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το περιεχόμενο των δράσεων του Προγράμματος και αναδείχθηκε η σημασία τους στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσμενούς διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Εμμανουήλ Πατεράκη  να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 3ης Συνεδρίασης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 15:45