Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 10:05

Η Εργατική Αλληλεγγύη για τα κλειστά μικροβιολογικά εργαστήρια του ΤΑΥΤΕΚΩ

Αesyνοιχτή επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κύριε Υπουργέ
Σε μια εποχή που η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια δημοσιοοικονομικά προβλήματα και τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, τα μικροβιολογικά εργαστήρια Πτολεμαίδας και Κοζάνης του ΤΑΥΤΕΚΩ) παραμένουν κλειστά

από τον Απρίλιο του 2010 με αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία ( της τάξης των 300.000 ευρώ μηνιαίως) του ταμείου προς τα ιδιωτικά εργαστήρια της περιοχής.
Συγκεκριμένα ενώ πρόκειται για υπερσύγχρονα εργαστήρια στελεχωμένα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό ικανά να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επίπεδο πρω-τοβάθμιας περίθαλψης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων του ταμείου. Παρά το ότι η εύρυθμη και ανεμπόδιστη λειτουργία τους εξασφαλίζει σημαν-τικότατα οφέλη στο ταμείο, τα εργαστήρια αυτά ΠΟΤΕ δεν αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις τεράστιες δυνατότητές τους με αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη οικονομική και λειτο-υργική επιβάρυνση του ταμείου.
Διαχρονικά και ανακυκλούμενα μερικά από τα προβλήματα που ανέκυπταν είναι:
● Μη έγκαιρη σύναψη συμβάσεων εργασίας. (με γιατρό μικροβιολόγο)
● Κακή και ετεροχρονισμένη εκτέλεση παραγγελιών ώστε σε περιόδους που τα αν-τιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά είναι απαραίτητα να μην υπάρχουν και να δη-μιουργείται έλλειμμα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (και διαρροή αυτών σε ιδιω-τικά εργαστήρια με ότι αυτή συνεπάγεται) και σε άλλες περιόδους να υπάρχει υπερ-κάλυψη με συνέπεια να λήγουν και να αχρηστεύονται πολλά απ' αυτά. Όλα αυτά επιβαρύνουν τα εργαστήρια με λειτουργικά κόστη δυσανάλογα του παραγόμενου αποτελέσματος
● Αποσυντονισμός διώξεις και τρομοκράτηση των εργαζομένων, με δυσμενείς συνέ-πειες στη λειτουργία του εργαστηρίου
● Διόγκωση της γραφειοκρατίας
● Αποκορύφωμα αυτών των πρακτικών αποτελεί η τελευταία διετία κατά την οποία εξελίχτηκε η πλήρης αποδυνάμωση των εργαστηρίων (με ελλείψεις σε υλικά απει-ροελάχιστου κόστους σε σχέση με όσα το ταμείο αναγκάζεται να δαπανά για να ικα-νοποιήσει τις ανάγκες των ασφαλισμένων που αναγκαστικά καταφεύγουν στα ιδιω-τικά εργαστήρια)
● Με πρωτοφανή αργοπορία στη σύναψη σύμβασης με μικροβιολόγο γιατρό
● Με υπερφόρτωση του εργαστηρίου με υλικά σε περίοδο παύσης με κίνδυνο να λή-ξουν και να αχρηστευθούν
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η εικόνα ερήμωσης χώρων η εύρυθμη λειτουργία των ο-ποίων μόνο σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη μπορούν να προσφέρουν στο ασφαλιστικό ταμείο του οποίου οι ασφαλισμένοι αναγκάζονται να συνωστίζονται σε τεράσ-τιες ουρές από τα ξημερώματα στους ελεγκτές γιατρούς και στα λογιστήρια και το ταμείο να αναγκάζεται να δαπανά, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης εντελώς παράλογα και ενάντια σε κάθε λογική, τεράστια ποσά!
Η χρόνια τακτική της διοίκησης επιβαρύνει τους ασφαλισμένους και την υπηρεσία γενικό-τερα και παράγει σημαντικότατα οφέλη μόνο για τα ιδιωτικά εργαστήρια. Και ο πιο καλοπ-ροαίρετος παρατηρητής της κατάστασης αυτής καταλαβαίνει ότι υπέρ πάντων η προσπά-θεια είναι προς όφελος των ιδιωτών σε βάρος του δημοσίου και του συνόλου των ασφα-λισμένων. Σαν δηλαδή το ταμείο να υπάρχει μόνο για να στηρίζει τους ιδιώτες και να επι-βαρύνει τους ασφαλισμένους. Παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες μας δεν ίδρωσε το αυτί κανενός μέχρι στιγμής και αυτό δημιουργεί στον κόσμο την αίσθηση ότι άλλο οι εξαγγελίες για εξυγίανση και επιδίωξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών με ταυτόχρο-νη περιστολή της σπατάλης και άλλο η πράξη!
Είναι δυνατόν, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση, κάποιοι να στερούν τεράστιους πόρους από τα ταμεία και πως νομιμοποιούνται υπηρεσιακά, νομικά αλλά και ηθικά;

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πράσσος Στέφανος Δύντσικος Λάζαρος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 10:16