Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

«Αφορά στην αποφυγή πράξεων και ενεργειών που ακόμα και αν δεν παραβιάζουν το γράμμα του Νόμου ,έρχονται σε σύγκρουση με το πνεύμα του». Και συνεχίζει…

«Όταν υπάρχει θεσμική αυτοσυγκράτηση ,οι Πολιτικοί δεν χρησιμοποιούν όλα τα προνόμιά τους ,έστω κι’ αν ο Νόμος τους επιτρέπει κάτι τέτοιο , προκειμένου με τις ενέργειές τους να μην κινδυνεύσει η δημοκρατική σταθερότητα» (Ακριβής αντιγραφή από το βιβλίο). Και ο ευτελισμός των θεσμών που οδήγησαν στις γνωστές άνω και κάτω πλατείες κατά την εκδήλωση της Εθνικής μας χρεωκοπίας το 2010 ,θα πρόσθετε ο γράφων. 

Και τώρα ερχόμαστε στην περίπτωσή μας , στον τρόπο διαχείρισης της Επιχορήγησης των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. 

Mε όσα καταγράφονται παραπάνω και μόνο, κάθε συζήτηση επί του ηθικού και νόμιμου για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και εφάρμοσε το πρόγραμμα η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας   και τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται, θάπρεπε  να σταματά  εδώ, δεν χρειαζόταν άλλη επιχειρηματολογία .

Όμως το θράσος (ή και η άγνοια;) όπως εκδηλώθηκε στη συνεδρίαση του Περ. Συμβουλίου (25-2-21) ,από μέλη της πλειοψηφίας ,η οποία συμπυκνώνεται στις φράσεις:

-Καλά συγκρίνουμε τώρα ανόμοια πράγματα…

-(Άλλος) Καμία σχέση…

-Προγράμματα αναπτυξιακά δεν έχουν σχέση με ανάθεση…

-Εντυπώσεις ,εντυπώσεις, εντυπώσεις…

-Τι μας λέτε τώρα είμαστε 27 χρόνια επαγγελματίες και θα μας πείτε να ντραπούμε για τη δουλειά μας…

-Θα ποινικοποιήσετε τον ελεύθερο επαγγελματία…

- Με την ίδια λογική και κανένας Περ. Σύμβουλος δεν θα μπορούσε να καταθέσει πρόταση ενίσχυσης… 

που διατυπώθηκαν, εν μέσω διακοπών του ομιλούντα, σχετικά με το σοβαρότατο αυτό θέμα του ασυμβίβαστου, ξεπερνά κάθε λογική προσέγγιση.

 

Eίναι  από μόνη της προβληματική η προσέγγιση αυτή και σε προσγειώνει στην πολιτική πραγματικότητα δυστυχώς της Περιφέρειάς μας   και γενικά της πολιτικής μας ζωής ως Χώρα, που υποδηλώνει το μέσο όρο κατανόησης της θεσμικής θέσης των εκλεγμένων σήμερα στην Αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα. Ούτε ένα ψήγμα αμφιβολίας αλλά επιθετική διεκδίκηση των «νομιμοποιηθέντων»  ακόμη και των εκτός νόμου και ηθικής «δικαιωμάτων μας» . 

Ο νομοθέτης σίγουρα δεν είχε προβλέψει την πανδημία και την διάθεση έκτακτης επιχορήγησης , για να λάβει ιδιαίτερη πρόνοια για τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα στην περίπτωση αυτή. Είναι πρακτικά αδύνατο. Όμως το πνεύμα περί ασυμβίβαστου ,διαφάνειας και μέσω αυτών ,της διαφύλαξης των θεσμών και των Πολιτικών προσώπων, είναι πολύ  συγκεκριμένο στην ισχύουσα νομοθεσία και δείχνει πως ο νομοθέτης προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε περίπτωση και όπου δεν το καταφέρνει ισχύει βεβαίως η αναλογικότητα, για να θωρακίσει τον Α΄ και Β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης και να διασφαλίσει την χρηστή διαχείριση, συμπεριλαμβάνοντας στο Ν3852/10 (Ν4111/13) :

1.Αρθρο 119: Προβλέπει αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας του Περιφερειάρχη (όπως και των Δημάρχων ,άρθρο 16).

2.Άρθρο 171: Υποχρεώσεις Συμβούλων. Οι διατάξεις του άρθρο 61παρ.4 εφαρμόζονται για τον Περιφερειάρχη και Αν/ρχες , τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής …και τα μέλη των διοικητικών επιτροπών των άρθρων 164….. ,σύμφωνα με τα οποία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση …και να την κοινοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

3.Άρθρο 172: Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση. Ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Και η κορύφωση της νομοθετικής θωράκισης του θεσμού:

4.Άρθρο 180: Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας. Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής Διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Ενώ στο άρθρο 117 δεν επιτρέπεται ούτε καν η υποψηφιότητα στις εκλογές : Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα. στ) Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

Επί πλέον το νομοθετικό πλαίσιο εξειδικεύεται σε επί μέρους δημοσιονομικές διαχειρίσεις:

1.Άρθρο 57 Κανονισμού 966/2012 (Δημοσιονομικός Κανονισμός ΕΕ) ,που ίσχυε όταν εγκρίθηκε συνολικά το  πρόγραμμα (2014). 

Σύγκρουση συμφερόντων: Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση και στη διαχείριση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων, και στον λογιστικό ή άλλο έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Ένωσης…… κ.λ.π.

2.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 7. Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

 1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον:

α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή κ.λ.π….

Αν υπήρχε έστω ένας ελάχιστος προβληματισμός για την ισχύ ή όχι του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου ,δεν έπρεπε να υπάρξει κάποια ενέργεια να διασφαλιστεί η νομιμότητα ή ξεπεράστηκε ως επουσιώδες ζήτημα;  

Ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να ντρέπεται για τη δουλειά του, ούτε ποινικοποιείται η επιχειρηματική του δράση , αρκεί να έχει οπ’ όψη του και να τηρεί ως αιρετός ,όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και όσα απορρέουν από  τη άγραφη «θεσμική αυτοσυγκράτηση» που πρέπει να τον διακρίνει.

Ούτε βεβαίως ο διχασμός της κοινωνίας προέκυψε ή θα προκύψει από την άσκηση των υποχρεώσεών μας ως Αντιπολίτευση ,αλλά από τις άστοχες αποφάσεις και πράξεις της Πλειοψηφίας και του Περιφερειάρχη που έχει και την τελική πολιτική ευθύνη .Για να επουλωθεί το τραύμα που προκλήθηκε  ,αφού τα λάθη που έγιναν, δεν διορθώνονται, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις ( ενίσχυσης του προϋπολογισμού του υφιστάμενου προγράμματος και την προκήρυξη νέου για καινούργιους δικαιούχους) και να πάψουν οι Πολιτικοί να κρύβονται πίσω από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

*Όρος δανεισμένος από την Ελληνική έκδοση του βιβλίου των Steven Levitsky  & Daniel Ziblatt  «Πως πεθαίνουν οι Δημοκρατίες».

*Ο Γαννης Στρατακης είναι Περ. Συμβούλου και π. Νομάρχη Φλώρινας 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το συνεχιζόμενο καθεστώς του Lockdown λόγω της πανδημίας είχε και έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και εστίασης (η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστή) να υποστεί μεγάλης έκτασης οικονομική καταστροφή.

Ο παραγωγικός ιστός της χώρας αλλά και του Νομού μας που στηρίζεται στις μικρομεσαίες-οικογενειακές επιχειρήσεις βλέπουμε να κλονίζεται σημαντικά με ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα, τον τόπο μας αλλά και τις οικογένειές μας.

Είμαστε αυτοί που στηρίζουμε την τοπική οικονομία, είμαστε αυτοί που συμμορφωθήκαμε από την αρχή της πανδημίας με τις αποφάσεις της κυβέρνησης  για κλείσιμο των επιχειρήσεών μας.

 Είμαστε όμως και αυτοί που βλέπουμε καθημερινά να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα με αβέβαιο μέλλον για τις επιχειρήσεις μας, για το μέλλον των οικογενειών μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για το Μέλλον του Τόπου μας. 

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά και μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας να έχουν πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους αλλά και των οικογενειών τους. 

Στα προβλήματα αυτά δεν είμαστε απλοί παρατηρητές και έτσι ως Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συναντηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς του Νομού Γρεβενών και να προχωρήσουμε  σε μία κοινή διεκδίκηση λύσης των προβλημάτων μας από την κυβέρνηση με μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων στήριξης. Γιατί τώρα όσο ποτέ χρειάζονται αποφασιστικές λύσεις μέσα από ένα ρεαλιστικό και γενναίο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους όλων των Φορέων του Νομού Γρεβενών προτείνουμε μια σειρά μέτρων-προτάσεων που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν σημαντικά και που σας παραθέτουμε με την παρούσα επιστολή. Την επιστολή αυτή συνυπογράφουν όλοι όσοι συμμετείχαν στις συναντήσεις αυτές.

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι τα ακόλουθα:

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αύξηση του ποσού των 40 εκατομμυρίων στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις που αποκλείονται λόγω χαμηλής βαθμολογίας. 
 2. Νέος κύκλος του προγράμματος  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό, να  ενταχθούν και  επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τον πρώτο κύκλο. Ειδικά:

α) να λαμβάνεται ως κριτήριο ένταξης η πτώση του κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο  του 2020 εν σύγκρισή με το αντίστοιχο του 2019.

β) μικρότερο ποσοστό μοριοδότησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

γ) για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον πρώτο κύκλο του προγράμματος να συνυπολογίζεται το πόσο επιδότησης που έχουν ήδη λάβει, στην λογική της επιστρεπτέας 5. 

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση σε ποσοστό 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων για την διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθότι η Π.Ε. Γρεβενών έχει σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.
 2. Νέα ευέλικτα προγράμματα επιδότησης  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για αναβάθμιση και βελτίωση των παροχών τους, με ποσοστό άνω του 70%, ανεξάρτητου ΚΑΔ, ειδικά λόγω των επιπτώσεων από τον Covid-19, όπου

α) να μην  λαμβάνετε υπόψιν ο θετικός ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών.

β) να μην λαμβάνετε υπόψιν ο μέσος ορός κερδών προ φόρων και αποσβέσεων.

γ) κάλυψη του ποσοστού της  ιδίας συμμέτοχης με άτοκη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα και την μη μοριοδότηση της κεφαλαιακής επάρκειας. 

 1. Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις  που ιδρυθήκαν το 2019 και δεν συμμετέχουν στα προηγούμενα προγράμματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 1. Επιδότηση ενοικίου επιχειρήσεων στο 40%  ως 31/12/21
 2. Προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για τις επιχειρήσεις λόγω μη καταβολής τρεχουσών οφειλών και παράταση καταβολών των εν-ισχύ ρυθμίσεων.
 3. Πρόγραμμα με επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 70% εξοπλισμού και αναβάθμισης ανεξάρτητου ΚΑΔ. 
 4. Να ληφθεί ως κριτήριο ένταξης στα προγράμματα βοήθειας και η κερδοφορία ή η ζημία και όχι μόνο ο κύκλος εργασιών.
 5. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών για το 2020-2021.
 6. Προγράμματα επιδοτούμενα για εργαζόμενους στις επιχειρήσεις για διασφάλιση

θέσεων εργασίας, με κύρια χαρακτηριστικά:

α) Επιδότηση επί του πραγματικού μισθού άνω του 75%

β) Διάρκεια διετίας χωρίς περιορισμό

 1. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους επιχειρηματίες που ανέστειλαν ή πρόκειται να αναστείλουν τη λειτουργία τα επιχείρησή τους, χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Όλες οι Επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουν ήδη χορηγηθεί να μετατραπούν σε μη επιστρεπτέες.
 3. Αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για το 2020-2021
 4. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, από το οικονομικό έτος 2020  προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 5. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
 6. Άμεση καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου στις Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία 
 7. Άμεση ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν όλους τους μηχανικούς, στα μέτρα

στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του Covid-19:

✓ Τεχνικές Εταιρίες (ΚΑΔ 4119, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291,

4299, 4911, 4912, 4321, 4329, 4329, 43991, 43932, 4993, 4394, 4339, 4391,

43999),

✓ Επισκευής Μεταλλικών Προϊόντων Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού:

(ΚΑΔ 3311, 3317, 3319),

✓ Εγκατάστασης Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (ΚΑΔ 3320),

✓ Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΚΑΔ

6201, 6202, 6203, 6209, 6311),

✓ Δραστηριότητες Κεντρικών Γραφείων (ΚΑΔ 7010),

✓ Επισκευή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΚΑΔ 9511).

Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί ουσιαστικά δίπλα μας και να μας στηρίξει με κάθε τρόπο. 

Η προσωπική σας βοήθεια κύριε Υπουργέ για την προώθηση των αιτημάτων μας στα αρμόδια Υπουργεία πολύτιμη.

Αναμένοντας τις περαιτέρω από εσάς ενέργειες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Μετά τιμής

Ιωάννης Γιάτσιος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης
Δήμαρχος Γρεβενών

Δημήτριος Κορδίλας
Δήμαρχος Δεσκάτης

Ζαχαρούλα Χατζηζήση Λάμαρη
Πρόεδρος Εμπορικού  Συλλόγου Δεσκάτης

Ιωάννης Παπαζήσης
Πρόεδρος Ένωσης βενζινοπωλών Γρεβενών

Νικόλαος Ράμμος
Πρόεδρος Επιμελητήριου Γρεβενών

Λάζαρος Χαραλαμπίδης
Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Γρεβενών

Θωμάς Δημητριάδης Βλάμης
Πρόεδρος Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων Γρεβενών

Νικόλαος Τάτσιος
Πρόεδρος Σωματείου Υδραυλικών Γρεβενών

Λεωνίδας Τεντόγλου
Πρόεδρος Σωματείου Αρτοποιών Γρεβενών

Γρηγόριος Τσαπατσάρης
Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών Ειδών Εστίασης

Θεοχάρης Γεώργιος
Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Γρεβενών

 Νίκου Γεωργία
Πρόεδρος Σωματείου Κουρέων Κομμωτών και Αισθητικών Γρεβενών

Μάνθος Κούρτογλου
Πρόεδρος Σωματείου Λαϊκών Αγορών Γρεβενών

Αλέκος Ντούνας
Πρόεδρος ΤΕΕ Γρεβενών

 

Για το   Δ.Σ

Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Δημάδης

 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.269, εκ των οποίων ένα εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 191.100 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 53 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.671 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.  

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 391 (70.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.341 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 291 (ημερήσια μεταβολή -15.90%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 290 ασθενείς.  Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη)  

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.504 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.648.549 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.587.313 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 41.906 δειγματοληπτικοί έλεγχοι . 

H  γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Η γεωγραφική κατανομή των 1269 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

    64 κρούσματα  στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής 

    85 κρούσματα  στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών   

    98 κρούσματα  στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  

    22 κρούσματα  στην ΠΕ  Δυτικής Αττική

    151 κρούσματα  στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

    65 κρούσματα  στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών 

    84 κρούσματα στην Π.Ε.  Πειραιώς

    22 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων  

   136 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

  32 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

  23 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας  

  9 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας

  3 κρούσματα στην Π.Ε Αρτας   

  44 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

  4  κρούσματα στην Π.Ε.  Βοιωτίας

  2  κρούσματα στην Π.Ε.Γρεβενών

  1 κρούσμα στην Π.Ε  Δράμας

  12 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

  18 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

  2 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου 

    10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας 

    9 κρούσματα στην Π.Ε  Ημαθίας

    29 κρούσματα στην ΠΕ  Ηρακλείου 

    1 κρούσμα στην Π.Ε.Θάσου

    6 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας  

  2 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας   

  14 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

  5 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

  6 κρούσματα στην Π.Ε.  Καλύμνου

  4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

  8 κρούσματα στην Π.Ε Καστοριάς 

    4 κρούσματα στην Π.Ε.Κέρκυρας

  3  κρούσματα στην Π.Ε.Κεφαλληνίας

  2 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς

 12 κρούσματα στην Π.Ε  Κοζάνης  

 25 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

  1 κρούσμα στην Π.Ε.Κω  

 60 κρούσματα στην Λάρισας     

  4 κρούσματα στην Π.Ε Λασιθίου  

  4 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

  2 κρούσματα στην Π.Ε  Λευκάδας

  3 κρούσματα στην Π.Ε  Λήμνου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

  6 κρούσματα  στην Π.Ε. Μεσσηνίας

  1 κρούσμα στην Π.Ε Μυκόνου  

4 κρούσματα  στην Π.Ε. Ξάνθης

  6 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

 

  4 κρούσματα  στην Π.Ε. Πιερίας

 

  2 κρούσματα στην Π.Ε.Πρέβεζας  

 

10 κρούσματα  στην Π.Ε. Ρεθύμνου

    

  1 κρούσμα στην Π.Ε  Ροδόπης

 

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

 

   4 κρούσματα στην Π.Ε.Σάμου  

 

   15 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών 

 

    2 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

 

    2 κρούσματα  στην Π.Ε.  Τρικάλων

 

  55 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

 

    5 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

 

  10 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής 

 

  3 κρούσματα στην Π.Ε.  Χανίων

 

  6 κρούσματα στην Π.Ε.Χίου 

 

 13 κρούσματα υπό διερεύνηση 

Θα τη ζήσουμε τη φετινή αποκριά με τη δύναμη του νου που τολμάει, οραματίζεται, εφευρίσκει κι εφαρμόζει την εορταστικότητα ακόμη και στη συμφορά κι όχι με τη συγχυσμένη άποψη του νου που φκιάν΄μπαϊράμια! 

Την παραίτηση του υπέβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης. Στη θέση του αναλαμβάνει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Σήμερα δύο σλοβενικά νοσοκομεία δέχθηκαν δύο από τα πρώτα ρομπότ που αγόρασε η Επιτροπή για την απολύμανση των θαλάμων ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.630, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όταν βλέπεις πολύ τηλεόραση κι η ζήτηση καλύπτει την προσφορά, τότε, θέλεις κι εσύ να πάρεις μέρος και να δοκιμάσεις από το ξύδι που είναι πιο γλυκό, αφού προσφέρεται «τζιάμπα». 

H συζήτηση που άνοιξε στην κοινωνία για την άσκηση σεξουαλικής ή εξουσιαστικής βίας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθεί από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της Χώρας,

Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει αυτήν την Κυριακή στις 18:00 τη διαδικτυακή ομιλία με θέμα :