Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 13:22

Ζητείται Συναίνεση του Βασίλη Μαρκόπουλου

  Άρχισε η κινητικότητα στις αυτοδιοικητικές  εκλογες. Υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερει-άρχες   ανακοίνωσαν  και  ανακοινώνουν υποψηφιότητες και  πολλοί  συμπολίτες  εκδηλώνουν τις προθέσεις τους  να

  ασχοληθούν με τα κοινά.Αυτό είναι ένα γεγονός ευχάριστο και ελπιδοφόρο , γιατί ανανεώνεται η πολιτική ζωή με νέο αίμα και νοοτροπία. 

  Με το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόζεται   για πρώτη φορά , φαίνεται αντι να αποθαρρύνονται , απεναντίας ενθαρρύνονται οι συμπολίτες να διεκδική-σουν την εκλογή τους στα αυτοδιοικητικά όργανα , γνωρίζοντας πως η αυτοδυναμία σε ελά-χιστες περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατή, προπάντων  οπου οι συνδυασμοί  θα είναι των τριών.Κι όμως το τολμούν, μπράβο τους!.Το νέο εκλογικό σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα  στον κάθε συνδυασμό να εκφρασθεί στα αυτοδιοικητικά συμβούλια σύμφωνα με τη  δύνα-μη που θα τους δώσει το εκλογικό σώμα. Συνεπώς η βούληση του εκλογικού σώματος θα εκφρασθεί  με τον πιο γνήσιο και δημοκρατικό τρόπο.

  Οι συνδυασμοί και μετα τις εκλογες οι αυτοδιοικητικές  πλέον  παρατάξεις οφείλουν να επιδείξουν σοβαρότητα , υπευθυνότητα και εντιμότητα , δικαιώνοντας την  εμπιστοσύνη των συμπολιτων που τους τίμησαν με την ψήφο τους.Οι όποιες συγκλίσεις οφείλουν να γίνουν σε προγραμματικές συγκεκριμένες θέσεις , που όσο πιο σωστές είναι τόσο  περισ-σότερο  θα  αντέξουν σ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Οι ευκαιριακές συγκλίσεις με τα λεγόμενα « παζαρέματα » για τις θέσεις ευθύνης  θα αποδείξουν έμπρακτα την ποιότητα του λόγου  και τη σοβαρότητα του καθενός.Οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις να είναι κυψέ-λες  ζύμωσης και παραγωγής ιδεών , κι όχι στείρων και άγονων αντιπαραθέσεων. Ο νέος εκλογικός νόμος αποτελεί τη μία βασική προυπόθεση για τη γνήσια έκφραση του εκλογικού  σώματος  , η  άλλη σοβαρή προυπόθεση είναι το υψηλό επίπεδο και η υπευθυνότητα των  αιρετων. 

  Κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι θα είναι όλα ρόδινα. Θα υπάρξουν και αρνητικά φαι-νόμενα , όπως « παζαρέματα » , αγονες και στείρες αντιπαραθέσεις , υπονομεύσεις .Ομως  η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία πολλών παρατάξεων  θα δίνουν τη δυνατότητα δημιουρ-γίας πλειοψηφιών  στα συμβούλια και μάλιστα οι  όποιες αποφάσεις τους θα είναι αποφά-σεις που θα ανταποκρίνοναι στο λαϊκό αίσθημα και στη σωστότερη αντιμετώπιση λύσεων των τοπικών προβλημάτων.Στην κατεύθυνση αυτή βασικό ρόλο θα διαδραματήσουν οι Δή-μαρχοι και οι Περιφερειάρχες  . πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα δώσουν το παράδειγμα της ισότιμης , υπεύθυνης και δημοκρατικής αντιμετώπισης των παρατάξεων και εμπρακτα να εκτιμούν , να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.Να λει-τουργούν οι επιτροπές με μια σύνθεση ικανών και αξιων συμβούλων , κι όχι με κριτήριο την προέλευση και τη δύναμη της παραταξης. Αρνητικά φαινόμενα , προσωπικά , βλέπω πως ο νέος Νόμος δεν τόλμησε να εκλέγονται οι Δήμαρχοι  και οι Περιφερειάρχες από τα συμβού-λια ,δεν καθιέρωσε την πολυσταυρία αντί  της μονοσταυρίας και   το   ενιαίο  ψηφοδέλτιο  στα τοπικά συμβούλια , ανεξάρτητως πληθυσμού.

   Οι αυτοδιοικητικές εκλογες θα αποτελέσουν  ένα τέστ και για τις εθνικές εκλογές. Ο περι-ορισμός ή η εξαφάνιση της πόλωσης  σε τοπικό επίπεδο θα συμβάλλει και στον περιορισμό της πόλωσης σε κεντρικό επίπεδο , που όπως φαίνεται θα ενταθεί με μεγάλη και αποκλεισ-τική ευθύνη κυρίως των δυο μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Οψομεθα ……..    

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 13:26